Tolletaten står fast: 1. april 2025 avvikles direktekjøringsordningen

Tolletaten har, etter nøye vurderinger, besluttet å holde fast ved 1. april 2025 som datoen for den obligatoriske innføringen av Digitoll.

Publisert

Dette innebærer avvikling av direktekjøringsordningen og innføring av deklarasjonsplikt for prosedyren tollager, samt digital melde- og opplysningsplikt. Forskriftsendringer for å gjennomføre dette er nå vedtatt.

Beslutningen om å opprettholde datoen kommer etter en aktiv periode med høringsuttalelser og grundige vurderinger knyttet til implementeringen av Digitoll, melder etaten. 

Tolletaten erkjenner at overgangen til Digitoll krever endringer i næringslivets verdikjeder og arbeidsprosesser, og forstår at dette tar tid.

Noen deler av næringslivet, ikke minst innen logistikknæringen, har uttrykt at det er avgjørende for dem at Tolletaten skaper forutsigbarhet rundt endringene, og flere mener at datoen 1. april 2025 bør beholdes. Dette, ifølge dem, vil skape klarhet og være en sterk drivkraft for næringslivet til å gjennomføre de nødvendige tilpasningene.

Mye er gjennomført

I løpet av det siste halvannet året har Tolletaten gjennomført en rekke dialogmøter, informasjonsmøter, webinarer og møter med de mest berørte aktørene. Planlagte endringer har vært gjenstand for to offentlige høringer i 2022 og 2023.

Tolletaten har allerede iverksatt tiltak for å informere om kommende endringer og legge til rette for at næringslivet kan ta i bruk Digitoll. Dette inkluderer kartlegging av interessenter, etablering av informasjonssider, servicedesk for Digitoll, ressursgruppemøter, webinarer, og testing sammen med systemleverandører.ii

Jobbes med mange flere tiltak

For å bistå næringslivet i overgangen innen 1. april 2025, jobber Tolletaten målrettet med en rekke tiltak. I høring 4 vil de foreslå tiltak for en smidigere overgang, inkludert en midlertidig lagerordning og unntaksordninger for å unngå uønskede stopp ved grensen. Datakrav for motorvogn, luftfartøy og tog vil bli fastsatt tidlig i januar, melder etaten.

Tolletaten vil følge opp sentrale aktører, bistå med informasjon og veiledning, avdekke hindringer og vurdere tiltak basert på erfaringene fra næringslivet. Ved problemer med trafikkavviklingen vil næringslivet kunne benytte manuelle løsninger ved henvendelse i ekspedisjonen.

Positive til at man kommer i mål

Frem mot 1. april 2025 vil Tolletaten følge opp aktørene berørt av avviklingen av direktekjøringsordningen og innføringen av digital melde- og opplysningsplikt. Det utarbeides en tiltaksplan for å hjelpe næringslivsaktører som strever med å ta i bruk Digitoll. Tolletaten vil sikre smidig grensepassering og unngå kø ved tollstedene i perioden rundt månedsskiftet mars/april 2025.

En verktøykasse med tiltak for å veilede transportører som ikke har sendt inn informasjon før grensepassering vil bli forberedt. Tolletaten håper og tror at planlagte tiltak, sammen med fortsatt god dialog med næringslivet, vil sikre en så smidig overgang til Digitoll som mulig. Les mer om Digitoll og fremtidige hendelser her.

Powered by Labrador CMS