Tollgründer Grete Astad tror at for å lykkes som gründer må du virkelig brenne for det du driver med, samt være nysgjerrig og strengt strukturert. Foto: Per Dagfinn Wolden

- Utfordringen er mangel på folk og kompetanse

Manglende avtaler på det regulatoriske området får konsekvenser for import og eksport av varer. Og mangel på personer med tollfaglig bakgrunn vil bli bransjens største utfordring fremover.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I alle fall ifølge toll-gründer Grete Johanne Koht Astad som har gjort komplisert regelverk og fortollingsproblematikk til levebrød.

Ifølge Astad blir manglende kapasitet og kompetanse i spedisjonsbransjen i Storbritannia til å ta unna en mangedobling av antall tolldeklarasjoner den største utfordringen med Brexit.

- På toppen av dette er det mange britiske bedrifter som tidligere kun har solgt varer til andre EU-land, og derfor ikke har kunnskap om tollregelverk og tollprosedyrer, sier tollgründeren.

– Hvorfor driver du med dette?

- The devil is in the details. Jeg like å fordype meg i saker, og er god på detaljer, samtidig som jeg har et godt blikk på helheten. Dette er viktig både som bedriftseier og tollkonsulent, sier Astad. 

Hun tror at for å lykkes som gründer må du virkelig brenne for det du driver med, samt være nysgjerrig og strengt strukturert.

Hennes forretningside går ut på å tilby bedrifter hjelp i fortollingsprosedyrer knyttet til eksport og import av varer, veilede transportører og importører i tollfaglige spørsmål.

Da hun etablerte Tollkonsult AS i 2005 traff hun et hull i markedet.

- Det er helt klart at det er behov for mine tjenester. Bedrifter vet ikke verdien av å kunne tollreglene ordentlig, dette er et område de mangler kompetanse på, sier tollgründeren.

Etter å ha jobbet i Tollvesenet i en årrekke og vært innom logistikkfunksjoner i Tandberg Data, Nor-Cargo og jobbet med tollspørsmål innen næringsmiddelindustrien, følte hun seg klar for å stå på egne ben.

- Hva er tollbransjens største utfordring i dag?

- Mangel på personer med tollfaglig bakgrunn, tror jeg, vil bli bransjens største utfordring fremover. Som på alle områder blir regelverket mer og mer komplekst og detaljert, og det vil stille større krav til kunnskap. Spesielt kan dette bli en utfordring i transport- og spedisjonsbransjen. Mange av de «gode, gamle speditørene» begynner å bli godt voksne, og i løpet av få år vil mange av disse nærme seg pensjonsalderen. Det er viktig at bedriftene arbeider systematisk med opplæring og videreutdanning av ansatte innen tollfaget for å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag til stillinger som krever kunnskap innen tollfaget.     

- Hva er Tollkonsults største utfordring?

- Toll er et stort fagområde og jeg bruker mye tid på å holde meg oppdatert på regelverk. Oppdrag blir også mer komplekse, og krever ofte kunnskap på andre fagområder en toll. Tollkonsult arbeider nå med å etablere et nettverk av bedrifter som tilbyr tjenester opp mot det Tollkonsult tilbyr tjenester på.  

Internasjonal handel med varer krever kunnskap om nasjonalt og internasjonalt tollregelverk. Tollkonsult har spesialisert seg på fagområdet og bistår bedrifter i arbeidet med å optimalisere tollprosesser.

Delvis på grunn av kompleksiteten, men også fordi jeg ser et økende behov for konsulenttjenester innen tollfaget, har Tollkonsult nå ansatt en person. Vedkommende er ansatt som tollkonsulent, og skal bistå innenfor allerede etablerte tjenester, men også utvikle nye tjenester.

- Hva er Grete Astads største drivkraft og motivasjonsfaktor?

- Jeg har et stort engasjement for fagområdet mitt, og ønsker å bidra til økt fokus på fagområdet toll. Positiv feedback fra kunder samt kollegaer i bransjen motiverer til videre innsats. Det er et stort og økende behov for konsulenttjenester på tollområdet, og denne type tjenester utgjør et viktig tilskudd til eksisterende tjenester i transport- og spedisjonsbransjen. 

- Hva kan Tollkonsult bidra med – og hva er førsteprioritet nå?

- 35 års erfaring fra stillinger i Tolletaten, transport- og spedisjonsbransjen samt import- og eksportfirmaer gir meg et godt utgangspunkt for å bistå kunder med å løse utfordringer knyttet til import og eksport av varer. Ut over dette deltar jeg aktivt i ulike bransjefora. Det er viktig at vi som fagpersoner engasjerer oss i bransjens ulike fagfora. Det er nyttig med erfaringsutveksling, både mellom aktører i bransjen og mellom bransjen og Tolletaten.

Førsteprioritet for Tollkonsult nå er imidlertid oppstart av nytt kontor i Os sør for Bergen. Det blir spennende, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med næringslivet på Vestlandet!

- Hvem er Tollkonsults målgruppe og viktigste kunder?

Grete Astad åpnet kontor i nye Bjørnafjorden kommune (tidl. Os) i nye Vestland fylke 1. april. Her sammen med nyansatt tollkonsulent, Monica Flaterås. Foto: Per Dagfinn Wolden

- Tollkonsult har kunder i mange ulike bransjer, men jobber mye opp mot næringsmiddelbransjen. Regelverket knyttet til import av næringsmidler er komplekst, og flere regelverk skal ofte brukes sammen. Produktene er belastet med toll og særavgifter, og næringsmiddelimportører har derfor spesielt mye å tjene på å kjenne regelverket. De fleste bedrifter har ikke opparbeidet denne kompetansen internt, og søker derfor bistand eksternt. 

- Hvor står tollkunnskapen og kompetansen i transport-, logistikk- og speditørbransjen i dag?

- Det er stort og økende fokus på tollfaget innen transport- og spedisjonsbransjen i dag. Utfordringen er ofte at speditører ikke har kapasitet til å gjøre en stor og omfattende jobb med toll- og avgiftsvurdering av produkter innenfor rammen av et fortollingsoppdrag. Det er derfor viktig at speditører stiller krav til kunden knyttet til fortollingsoppdraget, og at kunden gjør et godt forarbeid i god tid før varene importeres. Slik settes speditør i stand til å gjøre en best mulig jobb for kunden. Tollkonsult jobber mye med denne type oppdrag, nettopp for å sikre korrekt klassifisering og dermed korrekt toll- og avgiftsberegning. Tollkonsult kan på denne måten lette arbeidet for speditør, og samtidig bistå med å kvaltitesikre importørs tollrutiner.

- Hva er utfordringene etter Brexit?

- Det foreligger ikke en fremforhandlet frihandelsavtale med Storbritannia når overgangsperioden er over, vil Storbritannia anses som et tredjeland. Tollbelagte varer vil da ikke kunne nyte godt av tollnedsettelse/tollfrihet i handelen mellom Norge og Storbritannia. I tillegg vil manglende avtaler på det regulatoriske området få konsekvenser for import og eksport av varer. Den største utfordringen, tror jeg, vil bli manglende kapasitet og kompetanse i spedisjonsbransjen i Storbritannia til å ta unna en mangedobling av antall tolldeklarasjoner. På toppen av dette er det mange britiske bedrifter som tidligere kun har solgt varer til andre EU-land, og derfor ikke har kunnskap om tollregelverk og tollprosedyrer.

- Ser importører og eksportører viktigheten av kompetanse innen tollfaget?

- Ja, jeg tror det er en økende forståelse for dette nå, men spørsmålet er om bedriftene greier å prioritere dette. Det er også et ressursproblem. Det er et stort fagområde å sette seg inn i, og for mange bedrifter utgjør ikke dette en heltidsstilling. I en slik situasjon kan bruk av en tollkonsulent være fornuftig. Det viktigste er likevel at bedriftene tar en gjennomgang av sine tollaktiviteter, og gjør en vurdering av sitt behov for kompetanse på dette fagområdet.  

- Hva var forretningsideen din i 2003?

- Min forretningside var å tilby konsulentbistand innen tollregelverket til importbedrifter. Før jeg startet eget foretak jobbet jeg mange år som speditør og så hvor lite kunnskap bedriftene hadde på dette fagområdet. Jeg så ganske raskt en forretningsmulighet i dette.

- Utviklingen siden – og hva er ståa i dag?

- Tollkonsult tilbyr fremdeles konsulentbistand innen tollregelverket, men har vært opptatt av å utvikle tjenestetilbudet basert på nye og endrede behov og endringer i tollregelverket. Det er helt tydelig et stort og økende behov for bistand på dette fagområdet. Nyansettelse og etablering av nytt kontor på Vestlandet er et klart uttrykk for denne utviklingen.

- Hva skal til for å lykkes for en gründer som deg?

- For å lykkes som gründer må man være utålmodig, utholdende disiplinert, og ikke minst ha et sterkt engasjement for det man driver med. Å etablere og utvikle en bedrift krever alt av deg, og det er derfor helt avgjørende at man brenner for det man gjør. Jeg er glad i å jobbe, og har stor arbeidskapasitet, utfordringen er å ha en god balanse mellom jobb og fritid. Det tror jeg gjelder for de fleste som skal etablere en bedrift.  

Fakta om Grete Astad

Alder: 56

Tittel: Daglig leder

Født: Molde

Oppvokst: Batnfjordsøra (Nordmøre)

Sivilstand: Gift

Yrkeserfaring: Tollinspektør, speditør (flyfrakt), flyfraktsjef, logistikkoordinator, tollkonsulent

Utdanning: Ex. Phil, Universitetet i Trondheim, Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Grunnfag, Universitetet i Bergen, Etatsutdanning i Tollvesenet, Bedriftsøkonomi, NHHK (Norges Handelshøyskoles kursvirksomhet) – Bedriftsøkonomstudiet gikk over 2 år på kveldstid ved siden av full jobb

Powered by Labrador CMS