Forslag til ny havne- og farvannslov

Formålet med utredningen «Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov» er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann.

Publisert

- Havne- og farvannslovutvalgets utredning er et viktig innspill i regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra regjeringen.

Havne- og farvannslovutvalget, ledet av advokat Kristin Bjella, har hatt mål om å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen innen maritim sektor, klima og miljø.

Fjerner en avgift?

Utvalgets flertall foreslår blant annet endring i ansvar og myndighet når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Det foreslås at ansvar og myndighet som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet. Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften.

Les også: Dette mener norske havner

Videre foreslår utvalget at reguleringen av losordningen tas inn i havne- og farvannsloven, slik at man samler regulering av statens tjenester for å ivareta sikkerhet i farvannet i én lov.

Kan gi anledning til å ta utbytte

Utvalgets flertall foreslår å åpne opp for at kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i havnevirksomheten, som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet.

Andre forslag fra havne- og farvannslovutvalget:

  • Berørte kommuner skal høres og dere innspill skal vektlegges ved statens myndighetsutøvelse.
  • I tillegg til fartøyets eier, kan fartøyets reder holdes ansvarlig ved ulykker og andre hendelser i farvannet.
  • Ingen særskilt bestemmelse om mottaksplikt i havne- og farvannsloven.
  • Kommunen kan gi forskrift om midlertidig begrensning av anløp til havn, når det er nødvendig fordi lokal luftforurensning overskrider tillatt nivå.
  • Krav om organisatorisk skille mellom kommunens myndighetsutøvelse og dens havnevirksomhet.
  • Departementet gis myndighet til å regulere havnens forvaltning av havneinfrastruktur og havnetjenester.
  • Ingen hjemmel til å kreve kystavgift eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn.
  • Innføring av overtredelsesgebyr.

Utvalget

Havne- og farvannsutvalget har foruten utvalgsleder Kristin Bjella (advokat, Hjort) bestått av  Arne-Martin H. Sørli (advokat, Regjeringsadvokaten),  Wollert Krohn-Hansen (havnedirektør, Trondheim Havn), Inger Hygen (advokat, Kluge), Adrianne Ubeda (daglig leder, Lars Holm Shipping), John Erik Hagen (regiondirektør, Kystverket Vest), Haakon Vennemo (professor i samfunnsøkonomi, Vista Analyse), Anne Marit Bjørnflaten (kommunikasjonsdirektør, Hurtigruten) og Siri Tofte (advokat, KS).