95 mill. til miljøvennlig transport og anlegg

Fire prosjekter får i alt 95 millioner kroner til å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og kunstig intelligens og økt strømtilførsel innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Støtten gis gjennom PILOT-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Målet for PILOT-E er å få frem nye, innovative ideer og bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.

- PILOT-E gjør det mulig å satse tungt på å utvikle gode bærekraftige energiløsninger. Teknologi som gir reduserte utslipp og samtidig økt verdiskaping er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt, ikke minst innen transportsektoren. Her kan Norge utvikle løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Viktige bidrag

De fire prosjektene som nå får støtte gjennom PILOT-E skal utvikle helhetlige løsninger som kan gi viktige bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet.

71 millioner kroner tildeles to prosjekter som skal utvikle en helhetlig leveransekjede for hydrogen, mens 24 millioner kroner tildeles to prosjekter innen utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.

I alt deltok 12 konsortier med til sammen 79 partnere, derav 67 bedrifter og seks forskningsinstitusjoner, i konkurransen om årets støtte fra PILOT-E-tildeling.

FAKTA PILOT-E

  • PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova
  • PILOT-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.
  • PILOT-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.
  • PILOT-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.
  • PILOT-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet.
  • For ytterligere informasjon, se pilot-e.no.

- Skal vi nå klimamålene må vi gjennomføre et radikalt skifte fra fossil energi til nye utslippsfrie løsninger i alle sektorer. Disse prosjektene viser at vi har et næringsliv som tar en lederrolle i å utvikle ny, lavutslippsteknologi. Klimakrisen er en enorm utfordring, men gir også nye muligheter for norsk næringsliv. Gjennom PILOT-E støtter regjeringen teknologiutvikling som kutter utslipp og legger til rette for grønn verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Også olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg støtter satsingen:

- Hydrogen kan spille en viktig rolle i fremtidens energisystem og kan redusere utslipp i en rekke sektorer. Innen blant annet maritim sektor har Norge gode forutsetninger for å lykkes og i fjor tildelte PILOT-E midler til tre prosjekter for hydrogenfartøy. I år tas dette ett skritt videre gjennom tildeling til to prosjekter som skal skape en helhetlig verdikjede for bruk av hydrogen til sjøbasert transport. PILOT-E er et viktig virkemiddel for å få teknologien raskere i bruk, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Utslippsfri anleggsvirksomhet

Erstatning av fossilt drevne anleggsmaskiner blir viktig for å få ned de høye utslippene fra bygg- og anleggssektoren. Totalt står anleggsmaskiner for ca. 1,6 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge.

Nye typer maskiner trenger nye former for energiforsyning på byggeplassen. Videre reduksjoner av klimagassutslippene krever at man også innoverer i selve bygg- og anleggsprosessen, blant annet med nye løsninger som redusert massehåndtering.

Prosjektet Datadrevet Anleggsplass er rettet mot nettopp dette. Her skal et konsortium ledet av Skanska oppnå en betydelig utslippsreduksjon ved å optimalisere kjøremønstre, koordinering og ressursutnyttelse av maskinparken ved hjelp av kunstig intelligens. Dette prosjektet vil redusere utslipp på eksisterende anlegg og samtidig bane vei for fremtidige autonome og utslippsfrie anleggsplasser når teknologien for dette er klar. Løsningen de utvikler vil gjøres tilgjengelig også for andre entreprenører og får på denne måten en effekt utover Skanskas egen virksomhet.

BKK AS i Bergen leder også et prosjekt rettet mot utslippsfri anleggsvirksomhet der ambisjonen er å etablere en «Energipartner» som vil ta en unik rolle i grensesnittet mellom nettselskapet og de øvrige aktørene i byggeprosessen. Det skal sikre tilstrekkelig effekt og energi for å oppnå utslippsfrie byggeplasser.

Hydrogenforsyning

Hydrogen står sentralt i utviklingen av utslippsfrie transportløsninger. Tilførsel av utslippsfri hydrogen til en konkurransedyktig pris er nødvendig for å utvikle hydrogenbasert transport på land og sjø.

De to PILOT-E-prosjektene som er knyttet til hydrogenforsyning er begge rettet mot sjøbasert transport nå i første fase. Prosjektene er ambisiøse og vil bidra til at hydrogen raskere kan tas i bruk i maritim sektor langs kysten

I det ene prosjektet leder BKK AS i Bergen et konsortium med sterke industrielle partnere som skal utvikle en storskala forsyning for flytende hydrogen som er tenkt som et første skritt mot en nasjonal infrastruktur for hydrogen.

Det andre prosjektet ledes av Flakkgruppen AS, som gjennom prosjektet Hellesylt Hydrogen Hub vil etablere en funksjonell og kommersielt bærekraftig verdikjede for hydrogen på Nord-Vestlandet. Prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere en komplett leveransekjede for grønt hydrogen i Geiranger.

Powered by Labrador CMS