Jernbaneskinnene på Sikta-tomta ligger i dag ubrukt.
Jernbaneskinnene på Sikta-tomta ligger i dag ubrukt.

Kjemper for midlertidig jernbaneterminal

Seks av ni politikere i planutvalget i Larvik ønsker at Larvik Havn KF skal få etablere en midlertidig jernbaneterminal for tømmer – under visse forutsetninger. Saken går nå videre til formannskap og kommunestyre.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringsliv er en sentral oppgave for Larvik Havn. Ved å tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning legges det til rette for at vareeiere effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og jernbane, og derigjennom bidra til reduksjon av utslipp og tungtransport på vei. Av hensyn til havnas fremtidige utvikling, og for å styrke lokalt næringsliv, er vi svært positive til å realisere dette prosjektet, sier Jan Fredrik Jonas, havnedirektør i Larvik.

Ble utsatt

Tomten som er tenkt brukt til omalsting er området som ligger mellom gravlunden og veien til venstre på bildet.
Tomten som er tenkt brukt til omalsting er området som ligger mellom gravlunden og veien til venstre på bildet.

Larvik kommune regulerte Sika-tomta til terminaldrift i 1998. Den tidligere jernbanevirksomheten der opphørte i 2012.

I 2016 satt Larvik Havn i gang et prosjekt for å skape en enkel godsterminal for bane på arealet. At kunder kan ha mulighet til å sende gods som kommer inn over havnen med bane videre, ville naturlig nok være et stort pluss. Rikspolitikere i Norge er ikke alltid enige – men at mest mulig av godset skal gå på sjø og bane her til lands, har vært et unisont mål de siste 25 år.

Imidlertid ville ikke politikerne i Larvik kommune i 2018 at Sika-tomta skulle benyttes til jernbaneterminal for gods, før rullering av kommuneplanens arealdel skulle være klar i februar 2021. Saken ble dermed utsatt.

Ny kommuneplan er nå på høring, og der viser det seg at plansituasjonen for Sika-timta forblir uavklart.

Ting begynner å haste

I fjor høst henvendte Bergene Holm AS, papirfabrikken Norske Skog Saugbrugs i Halden og Greencarrier seg til Larvik Havn. Ønsket de kom med, dreide seg om å ta i bruk jernbanesporene og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, for frakt av tømmer og flis mellom Larvik og Halden. Med andre ord – benytte Sika-tomta til det den tidligere var brukt som.

Som Moderne Transport tidligere har omtalt, innebærer prosjektet å starte opp en ny transportløsning for tømmer og flis på jernbane mellom de to bykommunene. Transportløsningen er basert på transport av produkter fra Bergene Holm i Larvik østover til Norske Skog Saugbrugs. Transportene østover vil bestå av en omtrentlig 50/50 fordeling av flis fra sagbruket på Amundrød nord i Vestfold og massevirke fra omkringliggende skoger. I retur vil Bergene Holm transportere sagtømmer fra Halden-området til sagbruket på Amundrød.

Dette er et forretningsmessig svært viktig prosjekt med store miljøgevinster, påpekes det.

Ikke permanent – og ikke containere

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas påpeker at det nå ikke er snakk om en fast etablering av godsterminal, men en terminal for lasting og lossing av tømmer og flis for de involverte aktørene.

Kommunedirektør Gro Herheim avslo søknaden fra Larvik Havn KF med begrunnelsen:

«Det er i hovedsak konsekvenser for biltrafikken ved Øya-krysset som vurderes som uheldig. I tillegg er det usikkerhet knyttet til støyproblematikk ved arbeid sen kveld og natt, hvilke konsekvenser det får for boliger i nærheten, samt hvordan tiltaket og aktiviteten som følger denne vil påvirke støyforholdene på Undersbo gravplass».

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas sier til Moderne Transport at det er ikke snakk om en etablering av en godsterminal for containere. Det dreier seg kun om ett tog i uken, og det kommer og går fra den planlagte godstermialen sent om kvelden eller natten. Det finnes da minimalt – om noe – biltrafikk i området rundt Sika-tomta. Skulle nødetater rykke ut mens tømmertoget krysser veien, finnes det andre omkjøringsveier, som nødetatene er godt kjent med. Roen på Undersbo gravplass skal sikres med støyskjerming.

Toget vil lastes og losses av Greencarrier inne på terminalområdet, og opereres av Grenland Rail. Toget vil primært gå Vestfoldbanen, sekundært Bratsbergbanen/Sørlandsbanen på vestsiden av Oslofjorden.

Et skritt nærmere

Søknaden fra Larvik Havn ble med seks mot tre stemmer godkjent 1. juni, men med noen klare vilkår. Dessuten – en mer permanent bruk av Sika-tomta som godsterminal, må gå gjennom en reguleringsprosess. Midlertidig bruk, som det her søkes om, anses som et prøveprosjekt.

Søknaden fra Larvik Havn går nå videre til politisk behandling i formannskapet 9. juni og kommunestyret 16. juni.

Powered by Labrador CMS