- Kjøring med tomme paller er ikke internasjonal transport

Norske myndigheter regner ikke kjøring med tomgods og tomme paller som internasjonal transport som gir rett til tre kabotasjeturer innenlands.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Danske myndigheter tidligere i sommer la frem en reviderte Cabotagevejledning som trer i kraft i 1. september, kommer det norske Samferdselsdepartementet nå med et rundskriv der det presiseres at det må være en reell last med i bildet for at en transportør skal ha rett på å utføre tre innenlands transporter.

I rundskrivet står det presisert:

«Det er det innkommende internasjonale oppdraget som gir grunnlag for de etterfølgende 3 kabotasjeturene innenfor 7 dager. For at en transport skal anses å være en internasjonal transport, forutsettes at transportøren på det internasjonale oppdraget medbringer reell last dokumentert med fraktbrev. Transport av for eksempel tomme paller eller lignende som kun fraktes for å oppnå adgang til kabotasje, skal ikke regnes som internasjonal transport som gir adgang til å foreta etterfølgende kabotasje.»

Transportkjøperne kan straffes

Transportkjøpere er også ansvarlige og kan straffes med bøter for brudd på kabotasjeregelverket, på lik linje med den som utfører transporten. Dette slås fast i rundskrivet som gjelder forståelsen av § 2a i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje av 26. mars 2003 nr. 402, som trådte i kraft 1. juli 2011: 

«De som med forsett eller uaktsomhet bryter eller hjelper til med å bryte yrkestransportlova, forskrifter eller vilkår fastsatt med hjemmel i loven, straffes med bot, jf. yrkestransportlova § 41. Bestemmelsen rammer i første rekke transportører, men får også virkning på for eksempel oppdragsgivere som medvirker til brudd på kabotasjeregelverket.»

Se hele rundskrivet.