Det nyasfalterte området og ut til den gule kaikanten var inntil nylig en bukt.

Trafikkaien på Øra forlenget

Jahn-bassenget på Øra er historie. Det som har vært et «hull» i havneområdet en nå blitt en sammenhengende kailinje.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kailinjen strekker seg fra nedre del mot Ørakanalen og opp til det som nå er terminalen til Commercial Port Fredrikstad.

Jahn-bassenget var i sin tid en viktig terminal for Fredrikstad havnevesen. Ettersom årene har gått med mye transformasjon av arealer, utfyllinger og modernisering av både infrastruktur og såkalt suprastruktur, var tiden moden for å ta et nytt skritt. I budsjettet for 2019 ble innfylling av Jahn-bassenget med ny kailinje besluttet som det største enkeltprosjektet på nyinvesteringer. Arbeidet ble oppstartet høsten 2019 med planlagt ferdigstilling i år. Kommuneplanen for Fredrikstad fastslår at det er mer å hente på bedre utnyttelse av arealer på industriområdet, opplyser Borg Havn.

Helhetlig kai

Prosjektet med Containerkai Nord omfattet totalt fire mål nytt landareal og en 60 meter lang kai.

- Det er lagt nye skinner for vår STS-kran, slik at denne kan operere helt fram til RoRo-anlegger i enden av den nye kailinjen. Isolert sett er budsjettet på prosjektet holdt innenfor rammen på 60 millioner kroner, men tiltaket har framskyndet andre kostnadskrevende arbeid. Det har vært nødvendig med oppgraving og utskifting av gamle masser, legging av nye rørtraseer og andre forsterkningstiltak i bakenforliggende områder som har det påført noen kostnader besluttet gjennomført som investeringer i årets budsjett, fortsetter Borg Havn.

De involverte

Teknisk sjef Pål Johnsen i Borg Havn har stått som prosjektansvarlig, med bistand fra Nyvoll Consult AS på prosjektering og Julsen & Poppe AS i prosjektledelse. NRC Group Norge har vært hovedentreprenør for kaien, og Råde Graveservice for arealer, som er opparbeidet. Av andre viktige leverandører er elektroarbeid fra Storm Elektro Fredrikstad AS, samt Lintho Steinmiljø AS som har levert belegningstein i deler av kaiområdet, avslutter Borg Havn.

Powered by Labrador CMS