Oslofjorden er en viktig, men upålitelig ferdselsåre.

Et hakk nærmere nytt løp under Oslofjorden

Regjeringen har lagt fram proposisjon for utbygging og finansiering av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Går alt etter planen kjører første bil i nytt tunnelløp under fjorden i 2032.

Publisert

– Regjeringen har lagt fram proposisjon for utbygging og finansiering av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Den nye strekningen vil blant annet bedre oppetidaen og trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det første byggetrinnet er dagens Oslofjordtunnel med tilhørande vei, og ble åpnet i juni 2000. Tunnelen har vært belemret med en lang rekke stengninger, grunnet ulykker og biler med stans i tunnelen - noe som har gjort snarveien under Oslofjorden til en upålitelig transportvei

Byggetrinn to omfatter bygging av ett nytt tunnelløp parallelt med eksisterende tunnel. Prosjektet omfatter også utvidelse av eksisterende vei mellom Måna og Vassum fra to- til firefelts vei. Prosjektet er totalt 14 km og veien er planlagt med fartsgrense 60 km/t ved Vassumtunnelen, 90 km/t Vassum–Måna og 70 km/t gjennom Oslofjordtunnelen (Måna–Verpen).

Det er lagt opp til anleggsstart i 2025 og opning for trafikk i 2032.

Finansieringa av prosjektet E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 er basert på statlige midler og bompenger. Prosjektet er omtalt i NTP 2022–2033. I årets statsbudsjett går det fram at prosjektet vil starte opp under forutsetning av at Stortinget slutter seg til forslag om delvis bompengefinansiering og kostnadsramme. Samferdselsdepartementet foreslår en kostnadsramme på 7750 mill. kroner for prosjektet.

– Målet med utbyggingen er en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trasé for E134 og bedre fremkommeligheten ved at oppetidem øker til nær 100 prosent. Prosjektet vil gi en markant bedre trafikksikkerhet, særlig fordi man fjerner muligheten møteulykker, seier Nygård.

Powered by Labrador CMS