Regjeringen vil blant annet gjennomføre strakstiltak for å bedre effektiviteten ved godsterminalen på Alnabru i første del av planperioden.
Regjeringen vil blant annet gjennomføre strakstiltak for å bedre effektiviteten ved godsterminalen på Alnabru i første del av planperioden.

Her er gods-nyhetene fra NTP

Nasjonal transportplan 2022–2033 får en totalramme på 1.200 milliarder kroner. Her har vi samlet de viktigste punktene fra NTP som er relatert til godstransport.

Publisert Sist oppdatert

Jernbane:

Regjeringen vil i første seksårsperiode ferdigstille strakstiltak for å øke kapasiteten og effektiviteten ved Alnabru godsterminal i Oslo. Det vil på sikt være behov for modernisering og oppgradering av terminalen, heter det i NTP.

NTP 2022-2033:

De statlige midlene på 1.076 milliarder kroner fordeler seg slik:

* Riksveier: 510 milliarder kroner.

* Tilskudd til fylkesveier: 52 milliarder kroner.

* Jernbaneformål: 393 milliarder kroner.

* Kystforvaltningen: 33 milliarder kroner.

* Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner.

* Lufthavner: 5 milliarder kroner.

* Øvrige områder: 3 milliarder kroner.

Bompenger står for 123 milliarder kroner av NTP-rammen.

Godstransport Oslo–Narvik

Tiltak som sørger for at godstogene på strekningen mellom Oslo og Narvik kan være opp mot 740 meter lange og kommer raskere fram. I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er prioritert totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Oslo–Narvik (via Sverige) er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Nytt kryssingsspor på Bodung og forlengelser av kryssingssporene på Rånåsfoss og Seterstøa kan være aktuelle tiltak i Viken fylke.

Godstransport Oslo–Bergen

Det er prioritert å bygge lengre kryssingsspor på strekningen. Det gir mulighet for 620 meter lange godstog. Det gjør det mulig å møte behovene for godstransport fram mot 2033. Det må også legges til rette for nok strøm til Bergensbanen I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er prioritert totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Oslo–Bergen er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Forlengelse av kryssingsspor på Veme og Ål kan være et aktuelt tiltak i Viken fylke.

Godstransport Oslo–Trondheim–Åndalsnes

Det er prioritert å bygge lengre kryssingsspor på strekningen. Det gir mulighet for 650 meter lange godstog. Det må også legges til rette for nok strøm til Dovrebanen I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er prioritert totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Oslo–Trondheim–Åndalsnes er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Forlengelse av kryssingsspor på Jessheim kan være et aktuelt tiltak i Viken fylke.

Godstransport Trondheim–Bodø

Nye kryssingsspor som sørger for at godstransport på strekningen mellom Trondheim og Bodø kommer raskere fram. I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er prioritert totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Trondheim–Bodø er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Nytt krysningsspor på Sukkertoppen i Saltdal kommune kan være aktuelt i Nordland fylke.

Rutemodell 2027 Vossebanen, trinn 1

Mindre tiltak, som nye eller forlengede kryssingsspor, på Vossebanen som gir en økning i kapasiteten på sporet. Dette er spesielt viktig for godstransporten. Tiltakene er samlet i en effektpakke med det formål å løse noen flaskehalser. Tiltakene har et kostnadsanslag på 1,7 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med 363 millioner kroner i første seksårsperiode.

Sjøtransport:

De 33 milliarder kronene som er prioritert til kystformål i Nasjonal transportplan 2022–2033 blir fordelt slik:

Drift, vedlikehold, navigasjonsutstyr, sjøtrygghetstjenester, digitale tjenester og beredskap mot akutt forurensing, er det prioritert til sammen 17,8 milliardar kroner.

Tiltak knyttet til farvatn, som utbetringer av innseilinger, merking og utdyping, er det prioritert til sammen 12,6 milliarder kroner.

Tilskuddsordninger som er rettet mot sjøtransport og havner, er det prioritert til sammen 2,5 milliarder kroner.

Borg havn, Fredrikstad kommune

Innseilingen skal utdypes. Dette vil gjøre at større fartøy vil kunne seile inn til Borg havn også i framtiden. Havna er viktig, og har stor betydning for den omfattende industriproduksjonen i området. Kostnadsanslaget for prosjektet er 256 millioner kroner, og det er prioritert for oppstart i første seksårsperiode.

Gjennomseiling Torsbergrenna, Porsgrunn og Skien kommuner

Mudring og utvidelse av farvannet for å øke kapasiteten. Dette vil også redusere sannsynligheten for ulykker i innseilingen til blant annet Herøya industripark og Skien. Kostnadsanslaget er 284 millioner kroner. Tiltakene er prioritert i første seksårsperiode.

Stad skipstunnel, Stad kommune

Stadhavet er utfordrende og værhardt, og det er vanskelig for skipsfarten å passere Stad under dårlige værforhold. Av og til ser besetningen på fartøy seg nødt til å vente på stillere sjø før de kan passere havstykket. Stad skipstunnel er et enestående samferdselsprosjekt som vil fjerne en barriere for skipstrafikken, og som kan styrke nærskipsfarten og åpne for etablering av nye hurtigbåtruter i regionen. Kostnadsanslaget for skipstunnelen er 3,45 milliarder kroner, og den skal etter planen stå ferdig før utgangen av første seksårsperiode.

Røyrasundet–Svædet, Herøy og Ulstein kommuner

Det skal gjennomføres utdyping, etableres ny hovedled og nye sjømerker. Dette skal øke framkommeligheten og redusere sannsynligheten for ulykker. Tiltaket er prioritert for oppstart i første seksårsperiode, og det tas høyde for 125 millioner kroner.

Innseiling Andenes, Andøy kommune

Det skal gjennomføres merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Andenes havn. Dette vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 440 millioner kroner. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.

Innseiling Værøy havn, Værøy kommune

Det skal gjennomføres merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Værøy havn. Dette vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 374 millioner kroner. Det er lagt til grunn oppstart med 300 millioner kroner i første seksårsperiode.

Innseiling Røst havn, Røst kommune

Det skal gjennomføres merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Røst havn. Dette vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 165 millioner kroner. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.

Innseiling Mo i Rana, Rana kommune

Det skal etableres nye sjømerker i innseilingen og farvannet skal gjøres dypere. Dette vil bedre framkommeligheten og tilgjengeligheten til havna. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 114 millioner kroner. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.

Bognes–Tjeldsundet–Harstad, Hamarøy, Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner

Tiltakene skal gi økt bredde og større dybde i farvannet. Sjømerkene skal fornyes og oppgraderes. Dette vil øke sikkerheten og framkommeligheten. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 284 millioner kroner. Tiltakene er prioritert i første seksårsperiode.

Svolvær–Raftsundet, Vågan og Hadsel kommuner

Tiltakene skal gi økt bredde og større dybde i farvannet. Sjømerkene skal fornyes og oppgraderes. Dette vil øke sikkerheten og framkommeligheten. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 143 millioner kroner. Tiltakene er prioritert i første seksårsperiode.