Utbyggingskostnadene øker med 10,5 millioner kilometeren når fartsgrensen skal være 120 km/t i stedet for 110 km/t. (Illustrasjon: Visuell kommunikasjon/Jon Opseth).

Kostnadsøkning på 10 mill. kilometeren

Utbyggingskostnadene blir 10,5 millioner kroner dyrere pr. kilometer med økt fartsgrense fra 110 til 120 km/t.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statens vegvesen sendte i forrige uke en utredning til Samferdselsdepartementet om konsekvensene ved å øke fartsgrensen på motorveiene til 120 km/t.

Å bygge nye veier for fartsgrense 120 km/t gir bedre fremkommelighet for bilistene, men samtidig øker utbyggingskostnadene for nye motorveier.

Ifølge Statens vegvesen er det beregnet at omfanget av ny motorveiutbygging i Norge kan være opptil 460 km. Utbyggingskostnadene øker med 10,5 millioner kroner kilometeren når fartsgrensen skal være 120 km/t i stedet for 110 km/t.

Flere drepte

Vegvesenet beregner at vi hvert år får fire flere drepte og hardt skadde på et utbygd motorveinett med 120 km/t fartsgrense.

I sum gir dette en økt kostnad på 4,8 milliarder kroner og et samfunnsøkonomisk tap på 3,4 milliarder kroner. I tillegg kommer negative konsekvenser for ytre miljø som ikke er prissatt i den samfunnsøkonomiske analysen.

Tidsbesparelser

Utredningen baserer seg på en samfunnsøkonomisk analyse. I analysen teller tidsbesparelser tungt på nyttesiden. Hver bilist sparer 1,4 sekunder pr. kilometer i et fremtidig utbygd veinett med 120 km/t i stedet for 110 km/t. Fordi dette gjelder mange bilister og over mange år, summerer nytten seg til 5,4 mrd. kr.

Tunge kjøretøy har fartsbegrensninger på 80, 90 og 100 km/t og får ikke økt nytte av høyere fartsgrense.

Kostnadssiden

Kostnadssiden består av: Økte kostnader ved ny veiutbygging, økte ulykkeskostnader, økt luftforurensing og større miljøulemper som en følge av mer beslag av natur og dyrket mark.

Geometriske krav

Det stilles noe strengere geometriske krav til veier med fartsgrense 120 km/t. En noe rettere linjeføring fører til at man i noe mindre grad kan tilpasse veien til terreng og landskap. Omfanget av kostnadskrevende bruer og tunneler øker. For de 460 km med nye veier, beregnes merkostnaden for utbyggingene til 4,8 milliarder kr.

Kostnaden for å ivareta trafikksikkerheten på de eksiterende veiene beregnes til 3 millioner kr per km.  Fordi investeringene allerede er gjort, kommer man ut med en positivt netto nytte på 403 mill. kr for økt fart på disse strekningene.

Powered by Labrador CMS