Kortnytt om havn

Vi har samlet en rekke nyheter fra Havne-Norge her.

Publisert

Får dumpe snø i sjøen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Oslo Havn midlertidig tillatelse til å tippe nysnø fra havnearealene i sjøen ved Byhavna og Sydhavna. Det er satt krav til undersøkelser av forurensning i sjøen. Tillatelsen gjelder fra 14. januar 2021 til 1. mai 2021, hvor det skal dokumenteres typer og mengder av forurensning i snøen og hvordan forurensninger i snøen påvirker vannforekomsten.

Det tillates å tippe inntil 300 m3 snø fra Vippetangen og Revierkaia i Byhavna, resten må leveres snøsmeltelekteren. I godshavna i Sydhavna er det gitt tillatelse for inntil 680 000 m3 snø i løpet av vintersesongen 2020/21.

Det skal tas prøver av snøen som samles på kaiene, før den tippes på sjøen. Tillatelsen vil bidra til at havnearealene ryddes for snø for å opprettholde sikker og effektiv havnedrift.

Årets prøvetaking av snøen i Oslo vil gi viktig kunnskap av nasjonal betydning for snøhåndtering i havne-Norge.

Prøvetakingen skal gjennomføres av en kompetent tredjepart. Oslo Havn har avtale med Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Partneravtaler 2021

Oslo Havn skal inngå partneravtaler med aktører som skaper aktiviteter for barn og unge. Økonomisk støtte kan innvilges til institusjoner, organisasjoner eller foreninger – som:

• Har en relasjon til havna, eller fast tilholdssted.

• Bidrar til å skape et maritimt miljø og driver sjørettet virksomhet.

• Har aktiviteter rettet mot barn og unge.

• Formidler maritim kultur.

• Bidrar til god omdømmebyggingen av Oslo havn.

Miljøaspektet i vid forstand vektlegges, der også rekreasjon, friluftsaktiviteter og folkehelseaspektet regnes som god miljøprofil. Det legges vekt på at partnerne kan delta med en positiv aktivitet på havnepromenaden eller digitalt, og havna er åpen for innspill fra søkende aktører på hva dette kan være.

Søknadsfrist 1. februar 2021. Kilde: www.oslohavn.no.

Miljøkrav for tiltak i sjø

Karmsund Havn har en uttalt ambisjon om å være Norges mest miljøvennlige havn. Dette arbeides det spesifikt med gjennom konseptet Intelliport. En av strategiene i Intelliport, er å fokusere på å finne mer bærekraftige løsninger på tvers av segmenter/forretningsområder selskapet opererer innen, og på tvers av avdelingene i organisasjonen.

Et av områdene Karmsund Havn har ønsket å se nærmere på, er muligheten for å ta inn miljøvennlige løsninger som et vilkår, når det gis tillatelse til å utføre tiltak i sjø. Disse søknadene kommer til behandling hos Karmsund Havn, som er delegert myndighet fra eierkommunene til å behandle saken etter Lov om havner og farvann.

Karmsund Havn har på bakgrunn av dette utarbeidet nye vilkår for tiltak i sjø. Det blir nå stilt krav til bruk av bestandige materialer beregnet for aktuell bruk, og som minimerer utslipp til sjø. Det blir også stilt krav om opprydning i sjø, ved fjerning/endring av det aktuelle tiltaket.

Bygger eget el-nett i Risavika

Transportvirksomhet på sjøen er i stor omstilling, og elektrifisering står sentralt. Dette medfører mye større elektriske effektbehov enn tidligere.

Kverneland Energi AS er tildelt kontrakten for levering av mikronett til Stavangerregionen Havns anlegg på Utenriksterminalen i Risavika. Avtalen er på rundt 10 millioner kroner og vil gjøre at terminalen i perioder kan være selvforsynt med strøm. Bakgrunnen for prosjektet er et økende tempo innen elektrifisering av skipsfart og annen havnerelatert virksomhet.

Havnedirektør Merete Eik i Stavanger forteller at dette er den største investeringen havnen gjør i prosjektet Elnett21, som er et samarbeidsprosjekt mellom havnen, Avinor, Forus Næringspark, Lyse Elnett og Smartly. Hovedformålet er å finne løsninger, som skal bidra til økt lokal produksjon, lagring og styring av effekt og energi. Det er også planer om ytterligere investering i ladeinfrastruktur og komponenter for styring av laster senere i prosjektet. Prosjektet løper ut 2023. Stavangerregionen Havns totale andel av investeringer i Elnett21 er 20 millioner. Kontrakten med Kverneland Energi omfatter solceller, elbilladere, battericontainer og styresystem.

For Stavangerregionen Havn som energiknutepunkt innebærer omstillingen behov for landstrøm og lading for flere ulike skipstyper på sjøsiden, og lading og drift av trucker, terminaltraktorer, kraner, varetransport, privatbiler og busser på landsiden.

Etablerer ny linje til Trondheim

Med to nye godsbåter i ukentlig frekvens, kan trønderske vareeiere glede seg over et enda bedre linjetilbud til og fra Trondheim. Det er rederiet Norwest Ship Management AS som nå kaster seg inn i kampen om trønderske vareeiere. Rederiet setter inn MV «Carten Elina» og MV «Skog» i ukentlig service til Trondheim.

Skipene går i fast rute mellom Swinoujscie i Polen, Hundested i Danmark og Norge hvor de anløper de fleste havner fra Fredrikstad i øst til og med Trondheim. Norwest Ship Management har fått flere henvendelser fra nye og eksisterende kunder som har etterlyst en forlengelse av Scan Baltic Service.

Befraktningsmessig har linjen et svært tett samarbeid med Scan Shipping Bergen, som også er medeier i rederiet. Skipene som betjener linjen er utstyrt med sideport og kran. Det vil være mulig å skipe stykkgods, prosjektlast og containere. Skipene vil også fra mars ha mulighet for å laste kjøl/frys inn sideporten, forteller Robert Bårdsen, Manager i Norwest Ship Management AS.

Norwest Ship Management AS ble etablert i 2013, en videreføring av Carten Shipping AS som ble etablert av Roy Egil Bårdsen i 2003. Rederiet er fortsatt familieeid og har i dag 70 ansatte, hvorav 64 er sjøfolk. Rederiet har en flåte på seks lasteskip.

Høring om Maritim Melding

Rederiforbundet deltok 21. januar i høring om Maritim melding.

- Det er to tydelige trender som preger utviklingen i næringen, i Norge, Europa og internasjonalt. Det handler om digitalisering og dekarbonisering, sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg i sitt innlegg.

Her kan du lese hele innlegget.

-Stor interesse for maritim cybersikkerhet

NORMA Cyber ble formelt åpnet 1. januar 2021. Senteret skal levere cybersikkerhetstjenester til norsk skipsfart, og så langt har flere rederi blitt medlemmer.

– Vi har opplevd stor interesse fra rederi og maritim næring, og ambisjonen er å gi norsk skipsfart et internasjonalt konkurransefortrinn når digitaliseringen i skipsfarten for fullt tar fart, sier Lars Benjamin Vold, daglig leder i NORMA Cyber.

Nesten alle marine operasjoner er avhengige av globale nettverk. På skipet, i havn eller med lasten, fra navigering og planlegging til miljø- og forskriftsoverholdelse. Disse forbindelsene kan bli kompromittert av cyberangrep, og det er nødvendig å avdekke og begrense disse angrepene for å unngå store konsekvenser.

Flere rederi og maritime selskap har nå blitt medlem av NORMA Cyber, som er et felles initiativ fra Norges Rederiforbund og Den Norske Krigforsikring for Skib.

NORMA Cyber er det første av sitt slag i verden og teamet består av fem personer med bred bakgrunn fra forsvaret, maritim næring og cybersikkerhet.

Les hele artikkelen hos Norges Rederiforbund.

Skal kartlegge verftsnæringen

Regjeringen setter i gang analyse av hvordan pandemien og oljeprisfall har rammet verftsnæringen sin økonomiske og konkurransemessige situasjon. Verftsnæringen er sterkt påvirket av begge. Nå lyser Nærings- og fiskeridepartementet ut en ekstern studie, som skal kartlegge markedssituasjonen i næringen og effekten av dagens virkemiddel.

Den vil også vurdere konkurransesituasjonen for norske verft i lys av europeiske støtteordninger.

-Flere har påpekt viktigheten av verftene. Det er ikke bare av beredskapshensyn vi trenger norske verft, det er særdeles viktige arbeidsplasser og de er viktige for våre utstyrsbedrifter, sier Lars Gørvell-Dahl, bransjedirektør i Norsk Industri til Teknisk Ukeblad.

Analyseoppdraget er lyst ut som en konkurranse. Rapporten skal være klar innen 1. juni i år. Delrapport med hovedfunn og konklusjoner skal leveres til departementet innen 30. april 2021. Oppdraget har antatt pris 750.000 kroner.

Les mer fra departementet her.