6000 fartøy anløper havnen i Göteborg hvert år. Med ny teknologi vil anløpene bli mer effektive og mer miljøvennlige, hevder den svenske storhavnen.
6000 fartøy anløper havnen i Göteborg hvert år. Med ny teknologi vil anløpene bli mer effektive og mer miljøvennlige, hevder den svenske storhavnen.

Smarte og digitale anløp

En ny digital investering skal gjøre anløp til Gøteborg havn mer tidseffektive, økonomiske og klimasmarte.

Publisert

Etter sommeren lanseres Allberth, et kaiplanleggingsverktøy som Göteborg Hamn AB, sammen med finske Awake.ai, nå har utviklet.

- Vi jobber på mange nivåer for å digitalisere havnen, dels for å effektivisere anløp, og dels for å visualisere godsstrømmer. Kaiplanleggingsverktøyet Allberth er en del av spekteret av investeringer vi nå gjør for å ta Gøteborg havn inn i fremtiden, sier Martin Johannesson, IT-sjef ved Göteborg Hamn AB.

Valget av leverandør falt på den finske leverandøren Awake.ai, som er i forkant av digitale løsninger for havnedrift, ifølge Göteborg Hamn AB.

- Gir muligheter

Kaiplanleggingsverktøyet Allberth står på to ben – ett internt for de som planlegger anløp i Gøteborg havn og ett eksternt for de som jobber med skipene å få skipene til kai.

- Allberth er et mer omfattende og kraftfullt verktøy enn det vi har i dag. Det gir oss som jobber med trafikkoordinering i Port Control, sikkerhetskoordinatorene i Energihamnen og produksjonsplanleggere, et skjematisk syn, hvor vi ser hvilke skip som ligger ved hvilke kaier. Det finnes også en karttjeneste, der du kan velge et tidsvindu for en spesifikk kai fra et gitt kaivalg. Da ser du hvilke skip som er planlagt å være her på den aktuelle tiden. På kaiene som har GPS-pullerter, kan disse posisjonerte skipene sees på kartet, sier Fredrik Rauer, trafikkoordinator hos Göteborg Hamn AB.

Raskt og relevant

Rask og nøyaktig informasjon er nøkkelen til et effektivt anløp, påpekes det i pressemeldingen fra den svenske storhavnen. Noe av dette går på at du vil ha forskjellige statuser i planleggingen. Det er her Allberths andre ben kommer inn. For havnens eksterne aktører, som losene, havneansatte som bistår skip ved anløp og skipsagenter som har en stor rolle i planlegging og gjennomføring av et anløp, betyr Allberth at de får ny tilgang til rask og relevant status. Göteborg Hamn mener dette vil skape effektivitet – både når det gjelder kostnader, tidsbruk og også miljøet, ettersom planleggingen blir mer presis og forutsigbar.

- Det er viktig at vi får en gjennomsiktig status på anløpet slik at vi kan kommunisere tydelig til omverdenen. I dag mottar vi en skipsregistrering fra skipsagenten 24 timer før ankomst. Vi gjennomgår sikkerhetsparametrene hvis de kan komme inn i den spesifikke kaien. Etter det skjer en koordinering med terminalen om mulighetene. Det kan være to til tre skip og overlappe hverandre. Fra et eksternt synspunkt ser det ut som en tidsforskjell. Men med Allberth kan vi nå legge til status koordinert med terminalen, og dermed vise hvilke skip som er bekreftet og hvilke som ikke er, sier Fredrik Rauer.

Mange fordeler

Han fortsetter:

- Vi vil ikke kunne få tilbake investeringene direkte i kroner og øre, men det vil være en del av vårt utvalg av tjenester og service ovenfor havneklyngen. Resultatet blir en stadig bedre anløpsprosess, som vi håper kan føre til tidsbesparelser og større effektivitet – dels for vårt operasjonelle personale og dels for rederiene. Samtidig som at vi jobber mot vårt miljømål om å redusere karbondioksidutslipp med 70 prosent i havnen. Og dette takket være økt digitalisering med bedre og mer effektiv informasjonsdeling - og samarbeid selvfølgelig.

Lansering av Allberth i Gøteborg havn skjer senest i tredje kvartal.