Kalddusj om bompenger

De som jevnlig trafikkerer E6 fra Oslo til Gudbrandsdalen og videre nordover, kan få en kalddusj når det gjelder fremtidige bompenger. For enkelte vil bommene koste like mye som drivstoffet. Næringslivet i innlandet må ta kostnaden.

Det foregår nå en omfattende og velkommen utbygging av en av landets viktigste veier. I løpet av de neste 7-8 årene vil det ha blitt ny vei, riktignok av noe varierende standardklasse, fra hovedstaden og helt til Otta. Alle nye veistrekninger skal delfinansieres med bompenger. Det kommer til å koste dyrt, med mindre næringslivet og lokalpolitikere langs veien klarer å overbevise sentrale veimyndigheter og Stortinget om at nå er det gått for langt.

400 kroner for personbil?

Ut fra det vi vet i dag, samt kvalifiserte antakelser, vil en tur fra Otta til Oslo komme på mer enn 400 kroner for en personbil. Utgangspunktet for et slikt anslag er følgende:

Otta – Ringebu er nå under planlegging. Opprinnelig beregnet beløp lå på 120 – 140 kroner, men kostnadsøkning underveis gjør at anslått bompengesats nå ligger på nærmere 200 kroner.

Tretten-Øyer er nå under utbygging, og det er vedtatt 25 kroner i bompenger.

Strekningen Lillehammer-Kolomoen skal ifølge Nasjonal transportplan påbegynnes i perioden 2014-2019. Bompengesats er ukjent, men strekningen er litt lenger enn Kolomoen-Jessheim, og hvor samlet bompengesats vil være 86 kroner når alt på denne strekningen er utbygd om tre-fire år. Man må derfor anta at bompengene mellom Lillehammer og Kolomoen kan havne på 90 kroner.

Store kostnader

For å komme inn i Oslo må vi plusse på bompengeringen som i dag koster 26 kroner for personbil (hele 78 kroner for bil over 3,5 tonn). Kjørt i motsatt retning blir det noe rimeligere, ettersom det er gratis å kjøre ut av Oslo.

“Worst case” i våre tall ovenfor blir 427 kroner i bompenger for å kjøre bil under 3,5 tonn fra Otta til Oslo (401 kroner motsatt vei). Biler over 3,5 tonn må betale det dobbelte eller mer. For personbiler, samt nyttekjøretøyer med et forbruk opptil på opptil ca.2,3 literpå mila, vil bompengene utgjøre like mye eller mer enn drivstoffet man bruker på hele eller deler av strekningen.

En av effektene vil uten tvil være at E6 vil bli tømt for all gjennomgangstrafikk som kjører lenger enn ytterpunktene Kolomoen i Hedmark i sør og Ulsberg i Sør-Trøndelag i nord. Denne trafikken vil havne i Østerdalen, som har altfor dårlig standard til å håndtere selv dagens tungtrafikk på en tilfredsstillende måte.

Næringslivet får regningen

- Bompengene blir i første rekke en kostnad til oss som transportører, men vi er nødt til å få økte driftskostnader dekket inn fra våre oppdragsgivere, sier Arnt Aurmo, som er daglig leder i Aurmo Transport AS i Skjåk.

- Derfor er dette ekstrakostnader som næringslivet i innlandet må bære, sier han. Selskapet har gjerne fem-seks biler daglig i hver retning mellom Skjåk og Oslo. Hvis vi setter bompengene for en slik rundtur til 1500 kroner, så innebærer dette en ekstrakostnad på minimum 7500 kroner pr dag. Hvis dette skjer 300 dager i året, vil Aurmo Transport alene betale 2,25 millioner kroner i året.

- Bompengene kommer jo, uansett hvor mye vi argumenterer mot, sier Aurmo. – Det enste vi og andre transportører kan gjøre, er å vurdere om noe av trafikken kan flyttes over på andre veier.

Kirkestuen skeptisk

Geir Inge Kirkestuen, eier av Kirkestuen Transport AS i nabobygda Lom, er enig med kollega Aurmo.

– Det er først og fremt næringslivet i innlandet som får svi for dette. De har fra før en konkurranseulempe i form av lang transportavstand til markedet, og denne ulempen vil selvsagt bli enda verre. Jeg er ikke sikker på om politikerne har tenkt på den siden av saken, sier han.

– Fordelen er at vi får gode og sikre veier, med kortere kjøretid og noe lavere drivstofforbruk. Dette vil imidlertid ikke oppveie for ganske saftige bompengesatser, avslutter han. Kirkestuen Transport har daglig 8-10 vogntog ute på hele eller deler av E6-strekningen mellom Oslo og Otta.

Konkurransevridning

Med de bompengekostnader det her er snakk om, haster det mer enn noensinne med å få på plass et betalingsregime som gjør at utenlandske transportører må betale for seg i norske bommer på lik linje med sine norske kolleger. Hvis ikke vil norske transportører oppleve en ytterligere forverret konkurransesituasjon.