Egentransport vs Outsourcing:

Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes, forteller at Ringnes ønsker en avklaring rundt fremtidig distribusjonsmodell innen månedsskiftet mars/april.
Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes, forteller at Ringnes ønsker en avklaring rundt fremtidig distribusjonsmodell innen månedsskiftet mars/april.

Ringnes vurderer å sette bort distribusjonen

I 2021 tok Ringnes et strategisk valg om å beholde distribusjonen i eget selskap. Nå åpner de døren på gløtt for at dagligvaregrossistene kan overta.

Publisert

Ringnes

  • Ringnes er landets største produsent av øl og mineralvann, og har til sammen 40 ulike lokale og internasjonale merkevarer i sortimentet.
  • Siden 2004 har selskapet vært heleid av Carlsberg Breweries. Danskene kom inn på eiersiden i 2000 i forbindelsen med fusjonen med Ringnes Pripps (da eid av Orkla) og Carlsberg.
  • Årsrapporten for 2023 er ikke offentliggjort enda, men tall fra foregående regnskapsår viser et veldrevet selskap med om lag 5 til 5,6 milliarder kroner i årsomsetning og en bunnlinje som viser et resultat etter skatt på 682-916 millioner kroner.

Ringnes presiserer at det ikke er fattet noen avgjørelse, men at de sonderer markedet. Slik de gjorde for noen år tilbake, og som de også har gjort ved tidligere anledninger, uten at det har endt i et skifte.

Som kjent gikk mineralvann-konkurrenten Coca-Cola Enterprises i Norge over til grossistdistribusjon i 2012. Også det i en prosess som påvirket flere hundre ansatte. Etter å ha levd tett oppå konkurrenten i mange år, må en anta at Ringnes-ledelsen har tatt en del notater og notert seg både fordeler og eventuelle ulemper ved å overlate distribusjonen til grossistene. Dette er med andre ord ikke upløyd mark i Norge. En mineralvannprodusent med store volum og en produktmiks med noen store volumprodukter samt en del mindre frekvente vareartikler, er sånn sett veldig sammenlignbart.

Ringnes og Tine er to av få leverandører til dagligvarekjedene som har beholdt distribusjonen i egen regi etter hvert som de store dagligvareselskapene har satt seg som mål å overta en stadig større del av verdikjeden for sitt varesortiment de siste tiårene via sine «logistikkmaskiner», dagligvaregrossistene ASKO (NorgesGruppen), CLog (Coop) og Rema Distribusjon (Rema 1000).

I et sånt perspektiv øyner dagligvareselskapenes grossistvirksomheter stordriftsfordeler og effektivitetsgevinster gjennom å overta varehåndteringen av store volumsegmenter innen drikkevarer og meieriprodukter.

Diplom-Is besluttet å gå over til grossistdistribusjon

Som Logistikk Inside skrev i november har Diplom-Is, en nabo av Ringnes på Gjelleråsen, og en annen av de store og tunge produsentene, valgte å gå i denne retningen. Fra 2025 vil de gå over til grossistdistribusjon. Begrunnelsen de ga var blant annet at distribusjonskostnadene ville minke og at det ville bli bedre utnyttelse av transportkapasitet ved samkjøring med annet gods.

Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes
Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør i Ringnes

En ekstra utfordring for Diplom-Is, som gjør seg mindre gjeldende innen drikkevarer og meieriprodukter, er sesongvariasjonene. Det er stor forskjell på issalget i de typiske sommermånedene og vinterhalvåret. Dette gjør det utfordrende å skalere bilflåten ettersom volumene varierer mye. Med frakt av frosne iskremprodukter er det også særegne krav knyttet til selve bilflåten og bruk av termotransport.

Ønsker avklaring i mars/april

Nå skal Ringnes ta et strategisk veivalg som vil berøre mellom en fjerdedel og en tredjedel av staben i konsernet.

- Hvor mange ansatte er det som vil berøres av dette om det blir en omlegging?

- Dersom vi beslutter at vi går for grossistdistribusjon, vil dette potensielt berøre mellom 250 og 300 ansatte. Både om dette skjer og det potensielle omfanget av beslutningen er det for tidlig å konkretisere noe ytterligere, forteller kommunikasjonsdirektør Johanna Ellefsen Rostad til Logistikk Inside. 

Hun forteller videre at Ringnes har som mål å få en avklaring om de skal fortsette med distribusjonen i egen regi i løpet av mars/april i år.

- Og dersom det blir aktuelt med en overgang til grossist, må vi legge til grunn at en overgang vil ta rundt 18 måneder, sier hun.

450 millioner liter

Rostad kan fortelle at rundt 95 prosent av alle merkevarer i Ringnes’ portefølje produseres lokalt.

- I hovedsak ved vårt hovedbryggeri på Gjelleråsen, samt ved våre tapperier i Imsdalen for Imsdal og Farris i Larvik. I tillegg har vi søsterbryggeriet vårt i Trondheim, E. C. Dahls, forteller hun.

Det er betydelige mengder drikkevarer som skal distribueres i løpet av et normalår. 450 millioner liter plukkes på Gjelleråsen. Av de er ca. 350 millioner liter produsert på Gjelleråsen-anlegget, 50 millioner liter er produsert på Farris og Imsdal og 50 millioner liter er produsert av andre.

Kapasitetsutfordringer tvinger frem investeringsgrep i produksjonen

Et viktig moment i Ringnes-ledelsens beslutning er tunge investeringer som ligger i nær fremtid. Rostad forteller at Ringnes står overfor et betydelig investeringsbehov for å møte etterspørselen etter merkevarene.

- Under pandemien produserte vi i perioder mer enn det som er vår teoretiske kapasitet ved anlegget på Gjelleråsen. I ettertid har vi sett at det høye volumet har vedvart. I tillegg har etterspørselen etter boks ført til at den nye bokslinjen som sto ferdig i 2022 ga oss for lite kapasitet allerede første år, forteller Rostad.

- I de siste årene har vi jobbet med vår langsiktige utviklingsplan for å sikre at vi rigger Ringnes for framtiden. Det er her vi har avdekket et betydelig investeringsbehov i hele vår verdikjede. Innen produksjon skal vi investere i nye produksjonslinjer for å møte en økt etterspørsel etter merkevarene våre og veksten på boks. Innen lager må vi investere dersom vi skal være i stand til å håndtere den økte kompleksiteten i hele produksjonen. Når vi skal elektrifisere bilparken vår må vi også gjøre store investeringer her. I sum snakker vi investeringer på opp mot 3 milliarder kroner, forteller hun.

Overgang til klimanøytral distribusjon – på egen eller andres kjøl

Som mange andre selskaper har Ringnes sterke målsettinger om å redusere klimagassutslippene og bli klimanøytrale innen 2040.

- Hvilken rolle har en eventuell overgang til grossistdistribusjon i dette bildet?

- I våre investeringsplaner har vi lagt til grunn at vi må investere i nye biler og infrastruktur i overgangen til fossilfri distribusjon. Når vi nå har tatt initiativ til en dialog med grossistene er dette for å avklare om de representerer et reelt og bedre alternativ til å gjøre disse investeringene på egen kjøl, sier hun.Powered by Labrador CMS