Vil ha IC-standard på Ringeriksbanen

Tre InterCity-strekninger er blitt til fire.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Samferdselsdepartementet gir Jernbaneverket i oppdrag å starte arbeidet med å utrede og planlegge Ringeriksbanen. Regjeringen har besluttet å gi banen samme status som de andre tre InterCity-strekningene på Østlandet. Det settes av 20 millioner til arbeidet i 2014, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fra før har strekningene fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden InterCity-status. Departementet ber også Jernbaneverket om å ta hensyn til at Ringeriksbanen nå er å regne som én av fire IC-strekninger i etatens arbeid med utbyggingsstrategien for InterCity-strekningene.

- Som en del av regjeringens arbeid for nye og mer effektive planprosesser, skal Ringeriksbanen vurderes som et OPS-prosjekt, og vi vil vurdere statlig reguleringsplan. 

- Både det togtilbudet Ringeriksbanen vil inngå i, samt den forventede standarden på banen, gjør at banen får de samme kjennetegn som dagens IC-strekninger er på vei til å få. Ringeriksbanen vil bli en viktig pendlerstrekning med sin korte reisetid mellom Hønefoss, Sandvika og Oslo, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag sendt brev til Jernbaneverket om premissene for det videre utrednings- og planarbeidet for Ringeriksbanen.

- Ringeriksbanen er et viktig nasjonalt prosjekt. Banen skal bidra til å håndtere transportbehovet som følge av den sterke befolkningsveksten på Østlandet. I tillegg vil en reisetidsreduksjon på nærmere én time gjøre togtrafikken mellom Oslo og Bergen mer attraktiv, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet legger opp til rask fremdrift for det videre arbeidet med Ringeriksbanen. I første omgang skal det avklares forhold knyttet til hastighetsstandard, dobbeltsporet bane og konsekvenser for trasévalg. Det er videre behov for oppdaterte kostnadsanslag og nytteberegninger.

Jernbaneverket skal også gi en vurdering av om det er hensiktsmessig med statlig plan for prosjektet samt vurdere om OPS kan være aktuelt for strekningen. Samferdselsdepartementet tar sikte på at den formelle planleggingen etter plan- og bygningsloven starter opp etter at utredningen er oversendt departementet, gjennomført eventuell ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget og at det er tatt stilling til anbefalingene i utredningen.

Regjeringen vil legge fram utbyggingsstrategien for Stortinget i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2015.

 

Powered by Labrador CMS