Jernbaneverket vil ta større ansvar

Ved avvik på jernbanenettet lover nå Jernbaneverket at de skal ta større ansvar for problemene dette medfører for godstrafikken.

Publisert Sist oppdatert

Jernbane har fortsatt en god markedsandel på godstransport mellom de store byene. Men flere ganger de siste årene har det oppstått brudd og forsinkelser som har hemmet transporten kraftig, gjerne som følge av ras eller flom.

Ved stengte baner har godstrafikken blitt særlig skadelidende fordi det ikke finnes alternative muligheter. Dette har nå Jernbaneverket tatt innover seg.

- For å styrke godstrafikken på jernbane og bedre tilliten til å kunne håndtere avvikssituasjoner også for godstrafikken har Jernbaneverket nå besluttet å gjennomføre flere tiltak. Tiltakene er laget og vurdert i samarbeide med godstogselskapene og deres kunder. I tillegg til de tiltakene som er nevnt under, så er det arbeidet Jernbaneverket gjør med vedlikehold og oppgraderinger av strekningene enda viktigere. Bare på Dovrebanen er det igangsatt oppgradering, vedlikehold og "robustisering" for til sammen innpå to milliarder kroner. Arbeidet vil pågå i flere år framover på alle hovedstrekningene, skriver Jernbaneverket på sine nettsider

Blant tiltakene som nevnes er opprettelse av såkalte beredskapsterminaler.

Disse skal raskt kunne settes i drift og kostnadene til flytting av utstyr til disse skal dekkes av Jernbaneverket. På noen av beredskapsterminalene er det nødvendig å gjennomføre enkle tiltak for å gjøre omlasting mellom bil og tog mulig.

Her er beredskapsterminalene:

Dovrebanen: Kvam og Støren

Bergensbanen: Ål og Palmafoss ved Voss

Sørlandsbanen: Langemyr ved Kristiansand

Nordlandsbanen: Mosjøen og Mo i Rana

Videre legger Jernbaneverket til rette for beredskapsruter.

- Det lages egne ruteopplegg for bruk ved brudd på Dovrebanen. Rørosbanen har vist seg å kunne fungere godt når Dovrebanen er stengt. Nå lages det aksjonskort som raskt kan settes i verk med ferdige alternative ruter for godstogene over Rørosbanen, skriver Jernbaneverket.

Jernbaneverket vil også skaffe til veie beredskapslokomotiv.

- Jernbaneverket vil anskaffe (lease) fire dieslokomotiver som skal stilles til rådighet for togselskapenes tog ev brudd på Dovrebanen. Rørosbanen er dieseldrevet og det vil oppstå mangel på diesellok dersom togene må kjøres vie Røros i stedet for over Dovre. Diesellokene vil også kunne brukes til å trekke godstog forbi eventuelle strekninger med langvarige strømbrudd på de andre hovedlinjene, melder JBV.