Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Frp: - En viktig satsing

- Langs norskekysten går det for seg enorm verdiskaping, bosetting og muligheter for norsk næringsliv til ikke bare å holde oss med arbeidsplasser i dag, men å skape nye for framtiden.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var statsråd Jon Georg Dale som sa dette, da han på vegne av Frp gikk på talerstolen under førstegangs behandling i Stortinget for forslag til ny havne- og farvannslov.

Ikke overført nok

- For regjeringen har satsingen på hav- og kystnæringen vært en viktig prioritering. Samtidig er det slik at de transportbehov og transportmulighetene vi har langs kystlinjen vår, ikke er tilstrekkelig utnyttet. Om vi politisk sett skal være ærlige med oss selv, har det i veldig lang tid, på tvers av regjeringene, vært et mål å få til større godsoverføring, for eksempel fra vei til sjø. Men resultatene har nok – også på tvers av regjeringer – vært så som så. Det har med andre ord vært for stor avstand mellom de målsettingene politikken har hatt for godsoverføring, og de lover og regler vi har hatt, som kan muliggjøre at vi lykkes med dét.

Myndighetsfordeling

- Dette lovforslaget har flere sider ved seg. Mange av de har vært nevnt av andre, og jeg skal ikke gå inn på alle. En del av dem opplever jeg også som ukontroversielle og med bred tilslutning i Stortinget. Jeg vil likevel bruke noen ord på spesielt to områder. Det ene er ansvars- og myndighetsfordeling mellom stat og kommune, som vi nforeslår å rydde litt opp i. Utgangspunktet er med andre ord å få til et mer harmonisert regelverk for skipstransporten som går langs kysten, samtidig som vi ivaretar de lokale behov man har, i et langstrakt land som Norge, for noe individuell tilpassing, for eksempel på fartsgrense for fritidsflåten – altså både forutsigbar regulering for næringslivet og lokal handlefrihet for å regulere så godt som mulig lokalt, sa statsråd Dale.

Investeres for mange steder?

- Et annet spørsmål som det har vært mer diskusjon om, gjelder havnekapital og tilgang til utbytte. Om det hadde vært antallet havner det det sto på om vi hadde lykkes med godsoverføring, hadde langt mer av transporten vår gått på sjøen. Det er primært ikke mangel på havneinfrastruktur. I mange tilfeller kan man heller stille spørsmål ved om det blir investert for mye på for mange plasser til at det i det hele er lønnsomt få volum der, påpekte Jon Georg Dale – som han også har påpekt tidligere overfor Moderne Transport.

- Kan konsolidere

- Den endringen i lovverket som vi nå legger opp til, nemlig at det i utgangspunktet er tilgang til utbytte fra havnekapital, men at man kan skjerme det for å ivareta driftsbehov og investeringsbehov på det som er relatert til havna, bidrar til at eierne kan konsolidere. De kan frigjøre havneareal og utvikle det til andre ting der det er lønnsomt. De kan bidra til at investeringsvirkemidlene som er igjen til havnevirkemidlene som vert igjen i hamnene, også samler større volum, som gjør at vi kan få lønnsomhet i godstransporten, sa Dale - og fortsatte:

- Det er det som avgjør om vi kommer til å lykkes fremover; om vi faktisk tør å ta de nye skrittene som må til for å klare å flytte over gods. Det er ikke vanskelig å ha politiske ambisjoner, men det har vist seg vanskelig å få flyttet tilstrekkelige volum for eksempel fra vei til sjø.

- Et skritt i riktig retning

- Jeg er helt ærlig på at det heller ikke er sikkert at alt dette forløser alt potensial for godsoverføring, men jeg tror dette er viktige skritt på veien for å få tilstrekkelige investeringer, godskonsentrasjon, en frekvens som muliggjør at flere kan velge sjøveien, påpekte han.

- Og vi vet jo – vi kan bare se mot Europa – at det er noen store havner som virkelig er avgjørende for betydningen for sjøtransport på hele kontinentet. Norges største havn er fremdeles Göteborg, paradoksalt nok. Det krever helt andre virkemidler enn de vi normalt har hatt, om vi reelt skal gå fra politiske ambisjoner om godsoverføring til politiske resultat på dét, sa Jon Georg Dale videre.

- Jeg mener Stortinget i dag tar viktige skritt på veien dit, fordi man ivaretar både de behov sjøtransporten har, samtidig som en ivaretar lokal selvråderett for fritidsflåten. Jeg mener man åpner opp for at eierkommunene, lokalpolitikerne, kan få gjøre selvstendige valg på om det er mest fornuftig å byutvikle havneområdet sitt i dag og heller være med på et felles havneprosjekt med nabokommunene for å samle godsvolumet i regionen, påpekte Jon Georg Dale  - og la til:

- Dette er nye, viktige skritt på veien som jeg håper bidrar til å løse de utfordringene vi reelt står overfor - om vi skal få til å flytte mer gods fra vei til sjø.

Powered by Labrador CMS