KOMMER ENDRINGER: Havneområdet i Bodø skal moderniseres, blant annet ved at veien mellom jernbanen og havna kan forseres uten å krysse en vei.
KOMMER ENDRINGER: Havneområdet i Bodø skal moderniseres, blant annet ved at veien mellom jernbanen og havna kan forseres uten å krysse en vei.

Moderniserer og klargjør terminalområdet i Bodø Havn

Bodø Havn er i gang med et omfattende arbeid med å utvikle havna til en mer fremtidsrettet logistikk-hub for Nord-Norge. Et av flere problem som må løses, er at jernbaneterminalen og havneterminalen ligger på hver sin side av en trafikkert vei – uten direkte forbindelse.

Publisert Sist oppdatert

Med sin beliggenhet vil Bodø kunne spille en sentral rolle i å etablere en effektiv, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk gunstig godskorridor, som binder Nord-Norge sammen med Oslo og kontinentet.

Må fornye seg

Den gang containerskipet «Tege» gikk på strekningen Bodø-Tromsø, var ruten en forlengelse av Nordlandsbanen. Men – grunnet gammel tonnasje, innstilte ruten i 2013. Et rederi er nå i ferd med å planlegge oppstart på linjen – til glede for mange i Nord-Norge.

Med jernbaneterminal og havneterminal i samme område, og med gode sjøforbindelser vestover, nordover og sørover, ligger mye til rette for at Bodø kan fungere som logistikk-hub i nord.

Dagens havneterminal er unødvendig tungvint for effektiv drift. Bodøterminalen ble etablert på slutten av 70-tallet og åpnet i 1982. Den består av flere terminalbygninger, kontorbygg, kaier og lagerområder, som ifølge Bodø Havn i liten grad tilfredsstiller dagens krav til logistikk.

«Nye Bodøterminalen» er arbeidstittelen på terminalen som skal vise seg i fornyet drakt om noen år.

Moderniseres

Rambøll leverte i 2019 en mulighetsstudie, hvor de har sett på terminalstrukturen til Bodø Havn. I studien ble det også utredet hvilke behov og muligheter transportører og samlastere har for bygg og funksjoner, areal, lager og tjenester i et lengre perspektiv mot år 2035.

Når brikkene til ny terminalstruktur skal legges, må Bodø Havn se på alt. For å bli et knutepunkt for gods, skal det bygges nye terminaler, som legger til rette for effektiv godsflyt og en optimalisering av areal og drift på terminalområdet på Rønvikleira.

Over – eller under?

– Flere av aktørene er svært opptatt av god tilknytning mellom jernbane og havn, sier Erlend Willumsen, markeds- og utviklingssjef i Bodø Havn til Moderne Transport. Han refererer også til Rambølls mulighetsstudie, som slår fast at en planskilt forbindelse mellom havna og jernbanen, vil gjøre området driftsvennlig og godshåndteringen mer kostnadseffektiv.

En slik planskilt kryssing vil binde sammen de to terminalområdene. I praksis vil det innebære at en container eller tralle, kan fraktes mellom jernbaneterminalen og havneterminalen med terminalutstyr, og uten å måtte kjøres på det offentlige veinettet.

En planskilt kryssing, kan løses på to måter:

  • Planskilt kryssing av Jernbaneveien med bru eller kulvert.
  • Planskilt kryssing ved å heve Jernbaneveien

Det er sistnevnte løsning som sannsynligvis blir valgt. Kryssing mellom havna og jernbanen vil da skjer under den godt trafikkerte Jernbaneveien, som vil være løftet og gå i en bro over terminalområdet. Dette gjør det blant annet mulig å kjøre store trucker mellom jernbane og havn. Dette gir en mulighet for effektiv samdrift på terminalutstyret, noe som kan øke effektiviteten og forbedre økonomien i godshåndteringen ytterligere.

Fordelen ved dette alternativet, er at dette binder havn og jernbane godt sammen. Samtidig vil industritrafikken krysse Jernbaneveien plant, uten noen form for stigning eller krav om førerkort klasse CE, påpeker Rambøll i sin rapport.

Smarte løsninger

Tidligere denne måneden ble det kjent at Enova gir 620.000 kroner til prosjektet «Energisystem for en fremtidsrettet logistikk-hub i Bodø Havn». Prosjektet skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser og etablere lokalproduksjon av ren energi. Dessuten utforske teknologier som solceller og sjøvannspumper. I tillegg vil batterilagring og lading for utslippsfrie kjøretøy, også være med på å skape et effektivt og fremtidsrettet havneområde i Bodø, opplyser Bodø Havn, Fjuel Bodø AS og Bodø kommune i en felles pressemelding.

Havnene har mye aktivitet som er energikrevende, Den er dermed i en viktig posisjon, for å redusere klimagassutslipp og ta i bruk nullutslippsløsninger, påpekes det.

Fremtidens løsninger

– Vi har ambisjoner om å videreutvikle vår rolle som knutepunkt for gods og logistikk. Da er det naturlig å se etter fremtidens muligheter og løsninger. De positive klima- og energieffektene som dette prosjektet kommer til å bringe med seg, er utrolig viktige. De vil også bidra til en mer bærekraftig logistikk og transport, i tillegg til at vi vil kunne redusere klimautslipp, som normalt er knyttet til dagens havneoperasjoner, sier Erlend Willumsen.

Legger brikkene på nytt

– Vår eier, Bodø kommune, har også tydelige ambisjoner for Bodø Havn og en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av havneområdet. Prosjektet vil bli en viktig brikke i å realisere smarte løsninger for havna og terminal – og slik bidra til å redusere klimafotavtrykket fra virksomheten, påpeker Willumsen videre.

– Havner og større næringsarealer er sentrale i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. Dette er områder som ofte har høyt energi- og effektbruk. Det er derfor gledelig at vi får til dette samarbeidet i Bodø med Bodø Havn, Fjuel Bodø AS og oss i kommunen med flere partnere.

Utslippsreduksjoner vil være knyttet til bygninger, havneoperasjoner – det vil si kraner, trucker, biler med videre – landbasert trafikk til og fra havn, rutegående trafikk, hurtigbåter og gods- og cruisetrafikk, får Moderne Transport vite.

Utlyses nå

– Prosjektarbeidet med fremtidens energisystem i Bodø Havn startet opp i begynnelsen av februar og vil pågå frem til høsten 2022. Bodø Havn vil lyse ut rådgivingsoppdraget på utviklingen av «Nye Bodøterminalen» i løpet av februar, med oppstart av forprosjekt sommeren 2022, avslutter Erlend Willumsen.

Powered by Labrador CMS