Elektrifisering av tyngre lastebiler:

8. desember la regjeringen frem "Nasjonal ladestrategi", en plan for hvordan man blant annet skal legge til rette for innfasing av elektriske lastebiler.

Her er regjeringens planer for elektrifiseringen av tungbilbransjen

Det grønne skiftet kommer og elektrifiseringen av veitransporten er i gang. Nå har regjeringen lagt frem sin nasjonale ladestrategi.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I likhet med mange andre land har også den norske regjeringen ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp. Norge har påtatt seg strenge forpliktelser gjennom Parisavtalen og avtalen med EU, og for å nå de nasjonale og internasjonale forpliktelsene må utslippene fra transportsektoren reduseres kraftig.

I praksis vil det være snakk om en overgang fra kjøretøy som bruker fossil energi til nullutslippskjøretøy. Det er det enkelttiltaket som vil monne mest. Gjennom nasjonal ladestrategi, som ble lagt frem torsdag 8. desember, viser regjeringen hvordan de ser for seg at denne innfasingen av el-kjøretøyer kan utføres i praksis.

Svært mangelfull ladeinfrastruktur i dag

Fra transportbransjens side, er det naturligvis knyttet spørsmål til hvordan det vil legges til rette for de tyngre lastebilene, som i dag har svært mangelfull ladeinfrastruktur.

Ifjor sto veitransport for nesten 18 prosent av norske utslipp, og de tunge bilsegmentene står for en stor del av disse utslippene. Når regjeringens målsetting er at én av to nye lastebiler i 2030, skal være nullutslippskjøretøy, begynner det å haste med å få på plass offentlige lademuligheter for de tyngre kjøretøyene.

I strategien viser regjeringen til at etablering av hurtigladere, særlig for tyngre kjøretøy, er arealkrevende. Og utfordringen er spesielt stor i og rundt de store byene, der arealer er et knapphetsgode.

I strategien forteller regjeringen at den vil:

  • Styrke veiledningen overfor kommunene i bruken av plan- og bygningsloven for å sette av tilstrekkelig areal til etablering av ladeinfrastruktur
  • Omtale behovet for etablering av ladeinfrastruktur i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027
  • Vurdere å fastsette statlig planretningslinje for å bidra til at kommunene setter av areal til etablering av ladeinfrastruktur.

Må frem med støtteordninger til markedet er mer modent

Innfasingen av tyngre el-kjøretøy er fortsatt i den spede begynnelsen, og en kan ikke anta at det vil være noe kommersielt ladetilbud på plass før markedet er mer etablert. Slik det nå er på personbilsiden.

Ikke bare er det færre lastebiler som må fordele regningen i et kommersielt ladeanlegg, det stiller også krav til større arealer og økt kapasitet i selve strømnettet.

Regjeringen anerkjenner også transportnæringens behov for å legge til rette slik at lading kan kombineres med sjåførenes lovpålagte hviletid, for å unngå at tidsbruken og sjåførkostnadene knyttet til elektriske lastebiler blir vesentlig høyere enn for biler som bruker diesel.

"Utviklingen av ladetilbudet for tunge biler bør derfor sees i sammenheng med utviklingen av veinettet og eksisterende og nye døgnhvileplasser. Det er behov for en plan for hvor og når det bør etableres ladetilbud for tunge biler langs riksveinettet. Det kan også bli behov for et ladetilbud i nærheten av store byer, på godsterminaler, havner og andre steder det lastes og losses mye gods, samt depot-lading over natten", skriver regjerigen i strategiplanen.

Helt konkret vil regjeringen:

  • Be Statens vegvesen videreføre arbeidet med å kartlegge behov og muligheter for etablering av ladeinfrastruktur langs riksveinettet, for både lette og tunge kjøretøy
  • Be Statens vegvesen bidra til å redusere barrierer for utbygging av ladeinfrastruktur både for tunge og lette biler ved å kommunisere en tydelig utleiestrategi og vilkår ved etablering på etatens egne arealer, inkludert døgnhvileplasser og rasteplasser
  • At Enova skal være statens virkemiddel for å støtte etablering av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy i en tidlig fase der det er behov for offentlig støtte og der utviklingen ikke vil skje på kommersielle vilkår
  • Gi Statens vegvesen i dialog med Nye Veier og Enova i oppdrag å utarbeide en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering. Planen skal være ferdig innen 1. juli 2023 og oppdateres ved jevne mellomrom, i tråd med utviklingen i markedet
  • Be Statens vegvesen, Nye Veier AS og Enova samarbeide om etableringen av de første offentlig tilgjengelige ladestasjonene for tunge kjøretøy på døgnhvileplasser og rasteplasser, eventuelt andre arealer langs riksveinettet
  • At etablering og drift av ladestasjoner for tunge kjøretøy så raskt som mulig skal kunne skje på kommersielle vilkår, uten offentlig støtte.

NB: Du kan lese Nasjonal ladestrategi her.

Powered by Labrador CMS