Norske Havner ser på om prissystemet i havnene kan forenkles. Illustrasjonsfoto.

Forenkling av prisstrukturen

Mer forståelige og sammenlignbare priser for ulike havnetjenester, kan styrke sjøtransporten. Det mener mange rederier. Norske Havner har derfor satt i gang et prosjekt for en enklere prisstruktur.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Det har fra brukere av havnetjenester vært fremhevet at havnenes prisstruktur er for komplisert, og at denne kompleksiteten svekker sjøtransportens konkurranseevne. Derfor har Norske Havners faggruppe 'Godsoverføring' initiert et prosjekt om forenkling av prisstrukturen i norske havner. Prosjektet har fått støtte av Kystverket,» opplyser Norske Havner.

Etterlengtet innenriks

Norske Havner forteller på sine nettsider, at prosjektet har hatt fokus på at prisstrukturen må tilrettelegge for en god virksomhetsstyring av havnene. Nåværende prisstruktur gjenspeiler sammensetningen av næringsstrukturen i havnenes geografiske område, og hvilke typer skip som anløper havnene.

«Ingen havner har helt lik prisstruktur, blant annet av konkurransemessige årsaker. Generelt er det rederiene i innenriks fart med mange anløp, som etterlyser mer standardisering og forenkling,» påpekes det videre.

Standardisering eller forenkling?

.«Terminaloperatører og rederier med få terminaler som anløpes, legger større vekt på å forenkle sine administrative prosesser enn på å standardisere prisstrukturen. Sett fra et havneperspektiv kan det være nærliggende å spørre om det er strukturen eller nivået på prisene en egentlig er misfornøyd med» skriver Norske Havner – som har gjennomført samtaler og innhentet synspunkter fra rederier, terminaloperatører, utenlandske havner, norske havner og Kystrederiene.

Intervjuer og undersølelser

Fase 1 ble ferdigstillt i november.

Norske Havner opplyser at følgende hovedaktiviteter er gjennomført:

  • Intervjuer av rederier og terminaloperatører, samt kystrederienes interesseorganisasjon
  • Intervjuer av utenlandske havner for å få innblikk i deres prismodeller
  • Gjennomføring av en spørreundersøkelse blant medlemmene i Norske Havner, rettet mot havnelederne
  • Gjennomføring av fire arbeidsgruppemøter med de deltakerne havnene i prosjektet

Tredeling av prisstrukturen

Det skilles mellom vederlag basert på kommersielle prinsipper og selvkostbaserte avgifter, som følge av offentlige pålagte oppgaver. Prosjektets arbeidsgruppe foreslår en tredeling av den kommersielle prisstrukturen:

  • Infrastruktur og aktiviteter knyttet til anløp av skip
  • Infrastruktur og aktiviteter knyttet til håndtering av last, både personer og gods
  • Infrastruktur og aktiviteter knyttet til virksomhet i trafikkterminalens bakareal, som kontorer, lager og parkering (eiendom)

I tillegg vil farvannsforvaltning være en egen kategori.

Kilde: Norske Havner.

Powered by Labrador CMS