Kortere ventetid for sjåfører er blant gevinstene med et automatisk portsystem.

Mer effektivt i Borg Havn

Midler til automatisk inn- og utkjøring skal gagne både Borg Havn og brukerne.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Borg Havn har mottatt litt over tre millioner kroner i støtte fra Kystverket. Midlene det ble søkt om, er øremerket og skal gå til automatisk inn- og utkjøring fra Øraterminalen. Nytten for både havnen selv, transportører og kunder går blant annet på effektivitet, sikkerhet og besparelse i tid og kostnader.

Assisterende havnedirektør Roar Johansen i Borg Havn IKS forteller til Moderne Transport at havnen ønsker å få en økt effektivitet i inn- og utkjøring til Øraterminalen, samt en bedre godsflyt i havna og til-fra skip.

- I dette ligger da smidigere trafikkavvikling i «Gate» og bedre styring i terminal. Altså innkjøringen fram til det punkt der bil skal stoppe for levering eller henting av last, og der vi samtidig har en god styring av godset, et såkalt TOS-system, forklarer han.

Fikk av 2022-midler

Borg Havn søkte om såkalt effektiviseringstiltak havner i 2020.

- Da nådde vi ikke opp. Borg Havn søkte på nytt for 2021, og fikk nå tildeling fra Kystverket i andre tildelingsrunde i år. Kystverket har informert oss underveis om prosessen. Tilskuddet er såkalt prosjektutløsende. Dét betyr at vi ikke har startet noe detaljprosjektering eller tilbudsprosess ennå. Det ville vært brudd på betingelser satt av Kystverket, bemerker Johansen videre.

- Vi har søkt om støtte til tiltak som innbefatter fysiske tiltak i det vi kaller «Main Gate», hovedporten vår på Øraterminalen, samt skilting, oppmerking av kjøreveier, IT-system og andre tiltak knyttet opp mot dette. Et eksempel er kameraer for lesing av skilter.

Borg Havn har beregnet en totalkostnad på om lag 4,8 millioner kroner, hvorav statsstøtte gjennom tildeling fra Kystverket er på 3,05 millioner.

Fra sjø til vei

- Hvor mye mer effektivt kan en slik gate gjøre det for transportører og kunder?

- Borg Havn har konkret vurdert bespart ventetid for sjåfører, som inneholder et element av forutsigbarhet for aktører. De slipper å stille seg tidlig i kø, det blir reduserte utslipp fra biler, mindre bemanning i porten og effektivitetsgevinst på terminal. Og det ligger en sikkerhet i dette, bedre godsstyring og kontroll. Vi har analysert dagens situasjon, og vurdert en besparelse, som i all hovedsak kommer brukerne til gode. Havnas konkurransekraft mot vei vil da være en viktig faktor, som Kystverket har vurdert som positivt for sin tildeling, forteller Roar Johansen.

- Når starter Borg Havn arbeidet?

- Vi starter prosjektet utover vinteren og skal være ferdig senest til høsten 2022. Har ikke en eksakt tidsplan, men terminalavdelingen er i prosess med systemleverandører allerede, forklarer Johansen – og legger til:

- Alt må tilpasses. Borg Havn planlegger, prosjekterer og bygger selv, slik Øraterminalen skal bli. Vi jobber med utgangspunkt i dagens hovedinnkjøring. Det blir ventelig ikke store endringer der hvor Auto-Gate bygges opp. Men det kan bli aktuelt å ha mindre tiltak med eksempelvis gjenkjenning av bilskilter i flere porter, og Borg Havn Øraterminalen har totalt ti porter til havna.

Effektive og miljøvennlige havner

Seniorrådgiver i Avdeling for transportplanlegging og mobilitet i Kystverket, Øyvind Sandmark, forteller hensikten med tilskuddsordningen.

- Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner, skal bidra til å øke effektiviteten i logistikkjeden gjennom tiltak i havn. Tilskuddet kan benyttes til investering i havneinfrastruktur, tilkomstinfrastruktur og mudring.

Søknadene blir rangert etter prosjektenes positive effekter målt opp mot det omsøkte støttebeløpet. Følgende kriterier ligger til grunn for vurderingen av spiser prosjekts positive effekter:

  • Effektiviseringsgevinster for logistikkjeden – 70 prosent.
  • Klima- og miljøgevinster – 20 prosent.
  • Godsoverføring fra vei til sjø – 10 prosent.

Ifølge Sandmark var det satt stek for hvem som fikk støtte i år, før Borg Havn fikk tildeling på 3,05 millioner kroner. Imidlertid var havnen rangert øverst av de som ikke fikk i år.

- Det er mulig for oss å spise litt av neste års midler, forklarer seniorrådgiveren.

Powered by Labrador CMS