Ja til norsk togstøtte
(Øyvind Ludt)

Ja til norsk togstøtte

Første søknadsfrist er allerede 1. september.

I revidert statsbudsjett la regjeringen i vår opp til å dele ut over 300 millioner kroner til gods på bane de neste tre og et halvt årene. Betingelsen var at EU syntes ordningen var innenfor reglementet. 

Det er nå bekreftet etter at overvåkningsorganet ESA har sagt sitt ja. 

Målet med ordningen er å styrke jernbanens konkurranseevne til godsframføring fram til de mer langsiktige tiltakene i godspakken i Nasjonal transportplan 2018-2029 får effekt.

Jernbanedirektoratet har opprettet en egen nettside for støtteordningen. Første søknadsfrist er 1. september for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

Jernbaneforetak, slik dette er definert i jernbaneforskriften § 1-3 bokstav b), og som har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet på norsk jernbane, kan søke om støtte for utført kombinerte transporter og vognlasttransporter. 

Søker må beregne og redegjøre for sin gjennomførte godstransport innenfor segmentene kombinerte transporter og vognlasttransporter på norsk jernbane målt i netto tonnkilometer og antall TEU-kilometer for perioden det søkes om støtte for. I tillegg må søker redegjøre for hvilken andel av transporten som er besørget med elektrisk fremdrift og hvilke som er besørget med diesel fremdrift. Jernbanedirektoratet foretar den endelige beregningen.

Samferdselsdepartementet har budsjettert med inntil 60 millioner kroner for støtteordningen i 2019. 

Klimaet er taperen når regjeringen lar det beste bli det godes fiende

Klima- og miljø er stadig vekk en av de viktigste sakene på den politiske dagsordenen. Regjeringen har blant annet som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren sammenlignet med 2005-tall innen 2030. Det vil kreve både treffsikre og kraftfulle tiltak. I budsjettet for 2020 snubler dessverre regjeringen kraftig, og for tungtransporten vil resultatet kunne bli økte utslipp. Les hele saken

Til toppen