Kjell-Olav Gammelsæter (t.v.) og Arnt-Einar Litsheim, i henholdsvis KS Bedrift Havn og Norske Havner. Foto: Norske Havner/KS Bedrift Havn.
Kjell-Olav Gammelsæter (t.v.) og Arnt-Einar Litsheim, i henholdsvis KS Bedrift Havn og Norske Havner. Foto: Norske Havner/KS Bedrift Havn.

- Ett stort lysglimt - ellers et moderat kystbudsjett

- Det er svært positivt at regjeringen vil etablere tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner i 2019 med 50 millioner kroner. Dette er en god start på en ordning havnene har etterlyst i flere år og som vil være et viktig tiltak for å realisere godsoverføring til sjø.

Publisert

De to som uttaler dette, er direktør Kjell-Olav Gammelsæter i KS Bedrift Havn og direktør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner. De to er fornøyd med at regjeringen velger å innføre en ny tilskuddsordning for utvikling av effektive og miljøvennlige havner. Dette i et ellers stramt kystbudsjett.

Hensikten er at mer effektive havner skal bidra til at flere vareeiere og transportører velger å frakte gods sjøveien i stedet for på vei, slik at transporten dermed blir mer miljøvennlig.

Evalueres etter tre år

Regjeringen foreslår å bevilge midler til en ny prøveordning for tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner. Tilskuddsordningen har som mål å effektivisere logistikk-kjeden gjennom å utløse samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i allment tilgjengelige havner; investeringer som ellers ikke ville blitt realisert.

Det er foreslått å bevilge 50 millioner kroner neste år, men prøveordningen er treårig. Den skal, om den blir vedtatt, evalueres senest i 2021.

Norge kontra EU

- Når man ser på havnene i EU, satses det også på slike tiltak. Men der er det snakk om helt andre summer. Det virker som de har sett disse problemene i Europa, mens i Norge har vi overlatt det mer til tilfeldighetene. Disse 50 millioner kronene er likevel et signal om at det er politisk vilje. Hvis man ser på vedlikeholdsetterslepet i norske havner, tilsier alt at det er mye mer penger som skal til, kommenterer Litsheim på Norske Havners nettside. Han legger til:

- Selv om 50 millioner ikke kan sammenlignes med havnesatsninger i resten av Europa, er det en god begynnelse.

Trenger mer

- Forslaget til kystbudsjett er lavere enn vi hadde forventet. Nivået for 2019 er 600 millioner kroner under behovet i forhold til det årlige snittet for å oppfylle rammen i NTP 2018-2029. Dette vil påvirke videre utbygging og vedlikehold av den maritime infrastrukturen negativt. Vi frykter, med andre ord, at et farledsløft må vente, uttrykker Gammelsæter, før han fortsetter:

-For å sikre effektiv ferdsel til sjøs er det viktig at Kystverket får økonomiske muskler til å utvikle den maritime infrastrukturen. For flere av våre medlemmer er dette viktig. Mange er avhengig av det må gjennomføres tiltak i sjø og i farleden for å realisere nye sjøbaserte transporttilbud.

Tar man høyde for pris- og lønnsvekst i 2019 på omlag tre prosent, blir kystbudsjettet for neste år på 2018-nivå.

Mindre til utbygging av infrastruktur?

- Det er positivt at det settes av 210 millioner kroner til transportplanlegging i Kystverkets budsjett. Likevel er det tankekors at Kystverkets driftsutgifter økes, mens budsjettposten til nyanlegg og større vedlikehold reduseres, kommentere Litsheim.

I forslag til statsbudsjett for 2019, har regjeringen valgt å fortsette tilskuddsordningen for godsoverføring, havnesamarbeid og fiskerihavner.

- Vi er fornøyd med at regjeringen ønsker å fortsette ordningen for godsoverføring. Samtidig er det beklagelig at ordningen videreføres på 2018-nivå. Ordningen har bidratt til at nye sjøruter opprettes og den bør styrkes. Ti kroner brukt her, er fort 100-lapper spart på vei, opplyser Litsheim.

Regjeringen forslår en videre satsning på samferdsel i tråd med nasjonal transportplan. Det satses sterkt på jernbane, i hovedsak persontransport, samtidig som regjeringen foreslår å bevilge meste parten av samferdselspotten til veiformål.

Styrking av Enova

Regjeringen foreslår å styrke Enova med 344 millioner, en økning på over 10 prosent fra inneværende års budsjettet. Det varsles om en tilleggsavtale mellom KLD og Enova om hvordan budsjettøkningen skal disponeres, opplyses det.

Flere norske havner har de siste årene fått betydelg med hjelp og penger av Enova til landstrømsanlegg.

Norske Havner og KS Bedrift Havn er positive til at Enova har blitt styrket, og at transport blir prioritert. Samtidig er behov for en tilskuddsordning på infrastruktur for alternative drivstoff, hvor også luftkvalitet blir adressert. Mange prosjekter som er samfunnsøkonomiske gode, når ikke opp i konkurransen. Enovas mandat er begrensende når kun CO2-effekt vurderes, påpeker de to videre.

- Skal nasjonale målsettinger nås, må sjøveien prioriteres sterkere. Norske havner og KS Bedrift Havn vil jobbe aktivt for å styrke kystbudsjettet for 2019, avslutter Litshem og Gammelsæter. De neste dagene skal de to gå dypere inn forslag til statsbudsjett og forberede organisasjonenes høringsuttalelser hvor de skal spille inn gode forslag til de styrende.

Powered by Labrador CMS