2018 – et rekordår for Arendal Havn

Vi forventer fortsatt økning kommende år, sier havnesjef Rune Hvass.

Publisert

Mer enn 500.000 tonn gods ble ført over kai i Arendal i 2018. Dette er en solid økning fra året før, og den solide veksten de siste 10 år fortsetter, opplyser havneadministrasjonen på Arendal Havns nettsider.

"Den regionale verdiskapningen knyttet til havnedriften, er betydelig, men vanskelig å tallfeste eksakt. Næringslivet i regionen, og kanskje spesielt transportindustrien og leverandørindustrien, oppnår gode kontrakter knyttet til havnevirksomheten#, heter det.

- Det er et nasjonalt mål at mer gods skal overføres fra vei til sjø. Dette skyldes bla veislitasje, sikkerhet langs veiene, offentlige investeringer og nasjonale klimaforpliktelser, påpeker Hvass.

Utviklingen i Arendal forklares med at havnen bevisst har satset på å bli en foretrukket logistikkpartner for eksisterende og nye kunder. Havnen skal være billigst, mest fleksibel og forutsigbar på tilbud, service og pris.

Lastene i Arendal er primært bulklaster av varierende type som flis, sand, salt, kalk, grus og trevirke. Kundene kommer fra Agder, Telemark, Rogaland og Østlandet

Kommunene i Østre Agder-samarbeidet sender nå felles søknad til Samferdselsdepartementet, der man i felleskap ber om at Eydehavn innlemmes det Nasjonale stamnetthavn systemet.