Terminaler på anbud

Jernbaneverket bør ta over godsterminalene og sette driften ut på anbud. Slik kan det legges til rette for mer gods på bane og konkurransenøytrale terminaler, konkluderer en ny utredning.

Publisert Sist oppdatert

Jernbaneverket (JBV) har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet konsekvensene av en statlig overtakelse av godsterminalene. Bakgrunnen er departementets ønske om å legge til rette for økt godstrafikk på jernbane. I dag er det bare Ganddal godsterminal i Sandnes som eies av Staten ved Jernbaneverket. Der er terminaldriften satt ut i konkurranse.

- Erfaringene med Ganddal-modellen er gode, sier Stein O. Nes i Jernbanedirektørens stab.

De øvrige av landets terminaler, med unntak av spesialterminaler (f.eks tømmer, biler og lignende), driftes i hovedsak av CargoNet. På fire terminaler drifter både CargoNet og Cargolink.

Den nye utredningen er basert på situasjonen ved alle landets terminaler, og i samråd med både eiere og aktører på terminalene. Erfaringene fra konkurranseutsettinger i Sverige er også vurdert.

- Vi anbefaler at Jernbaneverket overtar ansvaret for terminalene og at alle arealene på disse disponeres samlet av terminaloperatøren. Slik sikrer vi en best mulig samfunnsøkonomisk utnyttelse av knappe arealer, sier Stein O. Nes.

Han understreker behovet for store investeringer for fremtidige terminaler både i Narvik og Alnabru i Oslo.

- Hovedplanene for ombygging er ferdige, og detaljprosjektering må gjennomføres så raskt som mulig, sier Nes.

Ifølge utredningen kan eierskapet på disse terminalene overføres til Jernbaneverket. For Alnabru anbefaler Jernbaneverket at det vurderes å sette ut både investeringer og drift av terminalene som en kombinert utbyggings- og driftskontrakt.

- På den måten vil en sikre god koordinering og at utbyggingene ikke hindrer den daglige driften, sier Nes og fortsetter:

- Kombitransporten på jernbane er preget av sterk konkurranse. Det er viktig med en snarlig avklaring på terminaldriften for å nå målsettingen om mer gods på bane. En anbudsmodell bidrar til en tydeliggjøring av roller og ansvar mellom terminaloperatør og togselskap, sier Nes.

Jernbaneverket anbefaler at de første terminalene kan overtas av staten og driften settes ut i konkurranse fra neste år. Utredningen er oversendt Samferdselsdepartementet for videre behandling.