Studerer lastebiler i byen

Transportøkonomisk Institutt (TØI) leder et EU-prosjekt som skal bedre effektiviteten og redusere miljøulempene ved varedistribusjon i byområder. Informasjonsdeling og Auto ID-teknologi spiller en nøkkelrolle.

Med på laget har TØI blant annet GS1 Norway. Det er GS1 Norways eget magasin, GS1 Fokus, som skriver om prosjektet i desemberutgaven. Straightstol er det kryptiske navnet på det tre-årige EU-prosjektet, som står for ’STRAtegies and measures for smarter urban freiGHT SOLutions’.  

Syv land er involvert i prosjektet, og TØI tar seg av koordineringen.

Økt urbanisering

Økt tilflytting til byene er ikke bare et norsk fenomen, det er en tendens man også ser i Europa for øvrig. Derfor er det også økt fokus på tiltak som kan redusere transportvolumet, øke effektiviteten og redusere miljøulempene. 

Det er ofte knyttet utfordringer til varedistribusjon i bystrøk. Mye trafikk gjør ikke bare at det er vanskelig å beregne tidsbruk, kødannelser ved levering og dårlig tilgjengelighet er også utfordringer som går igjen.

Solide prosjektpartnere

STRAIGHTSOL-prosjektet skal utvikle et nytt rammeverk for evaluering av miljøvennlig og effektiv godstransport i byområder og overgangen mellom distribusjonskjøring og langdistansetransport. I tillegg skal prosjektet støtte innovative feltforsøk som kan gi mer effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i urbane strøk. Når prosjektet er ferdig skal prosjektgruppen ha utformet konkrete anbefalinger for fremtidig transportpolitikk.

GS1 Norway og TØI finner allierte til prosjektet hos flere av Europas transportgiganter, som Kuehne+Nagel, TNT og DHL. I tillegg til Oslo er Brüssel, Barcelona, Thessaloniki, Utrecht og Lisboa testbyer, likeså et større område i Sør-England. Noe av poenget med flere geografiske områder er at det skal være en ulik innfallsvinkel til problemstillingen, for så å kunne høste verdifulle erfaringer som kan kombineres i fremtiden.

- Det er viktig å få utviklet metoder som kan evalueres og sammenlignes for å komme frem til eksakte tiltak som gir dokumenterbare, lønnsomme og miljøvennlige løsninger. Gevinstpotensialet er viktig å få synliggjort med tanke på implementering hos aktørene i transportkjeden, sier Olav Eidhammer i TØI til GS1 Fokus.

Verdifull kompetanse

GS1 Norway skal blant annet bidra med datakompetanse. – Logistikk og teknologi henger sammen. I Norge kan GS1 Norway bidra med verdifull kompetanse innen globale standarder, datafangst og datautveksling ved bruk av RFID og Electronic Product Code Information Services (EPCIS). I tillegg vil det norske prosjektet ha tilgang til de ressursene som testsenteret i GS1 Smart Centre representerer, sier GS1s Roar Lorvik til tidsskriftet GS1 Fokus.

Det norske prosjektet skal ta for seg distribusjon i bynære strøk, med fokus på ”last mile”-distribusjon fra leverandør/eget lager og frem til butikk, ofte med bruk av eksterne transportører. I den norske delen av prosjektet vil både et kjøpesenter, kjedebutikker og en eller flere transportaktører i Oslo-regionen delta. Demonstrasjonen vil strekke seg over 4-6 uker og pågå til høsten. 

IT-støtte

- Vi skal vise hvordan moderne datafangstteknologi og nye GS1-standarder vil gjøre det mulig å harmonisere transport i bynære strøk. Dermed åpnes det for positive øknomiske og miljømessige effekter. I tillegg vil kjøpesenteret ha mulighet til å få etablert en bedre logistisk infrastruktur både med varemmottak og internt i senteret. Vi vil også se på muligheter for bedre koordinering av leveringer, konsolidering av små leveranser til samme adresse og styring av leveranser til ulike tidspunkter. Bruk av moderne strekkodeteknologi og RFID gir mange spennende muligheter, sier Petter Thune-Larsen til GS1 Fokus.