- Sjøtransport er uslåelig

- Vi har ennå ikke lykkes med å utvikle våre fire største byer til logistikknutepunkter. Det er fortsatt et langt stykke å gå.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Ole A. Hagen, tidligere direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) og nå kommunikasjonsdirektør i Tollpost Globe. Han er også styremedlem i Logistikk- og transportindustrien Landsforening. Hagen definerer logistikknutepunkt som et bindeledd i verdikjeden mellom havn, terminal, flyplass og distribusjonssenter.

- Et knutepunkt kan innebære forsinkelse. Det er derfor viktig å legge til rette for effektiv omlasting, kort reiseavstand, sikre og trygge arbeidsforhold og kostnadseffektive løsninger, mener han.

Ifølge Hagen ble begrepet knutepunkthavner lansert av tidligere fiskeriminister Karl Erik Schkjøtt-Pedersen i forbindelse med Stortingsmelding nr. 46 (1998-99). Den slo fast at havner må ses i sammenheng med øvrig infrastruktur for blant annet vei og jernbane.

Investeringer må til

Hagen mener sjøtransporten er uslåelig i transport av store godsvolumer over lange avstander.

- Utfordringen i Norge er å utvikle gode løsninger langs kysten. Foruten bedre retningsbalanse bidrar dette til en styrket sjøtransport i konkurranse med andre transportformer. Logistikknutepunktene etableres gjennom at offentlige myndigheter legger til rette gjennom plan- og bygningsloven i samarbeid med samlastere som Tollpost Globe, Schenker og Bring. Jo mer komplekst knutepunkt, desto flere aktører. I Bergen vurderes nå Flesland som knutepunkt både for vei, bane, havn og fly. Således er både kommunen, Avinor, havnevesenet, fylkeskommunen og NSB/CargoNet berørte parter, sier Hagen.

- Ethvert knutepunkt må utvikles i henhold til behovet som gjenspeiler næringslivets transportutfordringer. Viktigere enn hvor mange knutepunkt er rekkefølgen med de største først. Slik sett er Oslo ennå ikke i mål, hverken på sjø- eller jernbanesiden. I Stavanger er fremtiden å koble og utvikle Risavika med Ganddal. I Bergen og Trondheim er man bare i starten av planfasen.

Må integreres

Hvor knutepunktene skal ligge avhenger, ifølge Hagen, av en rekke forhold, blant annet tilgjengelige arealer, fremtidig utviklingsbehov, kostnader, planleggings- og utredningsbehov og ressurser til investeringer.

- Samlokalisering kan også åpenbart ha sine fordeler, men må vurderes opp mot ulempene, sier Hagen.

Alnabru og selskapets terminal i tilknytning til denne, er selve navet for Tollposts godstransport. Hagen understreker at knutepunktene må være en integrert del av forsyningskjeden, og for å etablere bærekraftige transportløsninger med norske volum i forhold til infrastruktur og bosetting.