- Integrering er tingen

OSLO: Mangelfull informasjonsdeling mellom leddene i forsyningskjeden fører ofte til unødvendig stort varelager, mener månedens profil, Eirill Bø.   

Publisert Sist oppdatert

- Det er en økende tendens til at det ikke er enkeltstående selskaper som konkurrerer mot hverandre, men snarere at det er hele forsyningskjeder som konkurrerer, sier Eirill Bø, studierektor ved Handelshøyskolen BI ved institutt for strategi og logistikk. I sitt foredrag på easyFairs-messen Transport & Distribusjon i mars viste hun blant annet til den østerrikske professoren Peter Druckers sitat om at overgangen representerer et paradigmeskifte innen forretningsledelse.

Den gamle måten å drive forretning på var å bygge opp et sikkerhetslager. Når man ikke vet hva etterspørselen er hos neste ledd i kjeden, sikrer man seg gjennom å ha litt ekstra på lager. Gjennom å integrere leddene i verdikjeden og dele informasjon (få bedre styringsinformasjon om hva den faktiske etterspørselen faktisk er) kan man kutte kostnader gjennom å bygge ned størrelsen på sikkerhets-/bufferlagrene nedover i kjeden.

- Unødvendig kapitalbinding på lageret svekker konkurranseevnen, påpeker Bø. Man sparer dyrebar lagerplass, lagerhåndteringskostnadene og transportkostnadene reduseres og man står fritt til å bruke de frigjorte finansielle midlene til mer innbringende tiltak.

Mitt og ditt

Bø har spilt en sentral rolle i det omfattende kartleggingsarbeidet som gjennomføres i forbindelse med Logistikkbarometeret, en omfattende og uavhengig rapport om transport og logistikk i Norge. Den seneste statusrapporten ble lagt frem ifjor høst. Den viste at det på mange hold fortsatt er skepsis mot å dele informasjon blant norske bedrifter og at mange ikke er klar over de effektene man kan oppnå gjennom økt samarbeid. Omtrent 40% av respondentene i Norsk Logistikkbarometers siste undersøkelse oppga at de er middels gode eller dårlige på integrering av forsyningskjedene, det er med andre ord store rom for forbedringer. Mer bekymringsverdig er det at det er liten bedring å spore i forhold til undersøkelsen som ble gjennomført i 2005. Skepsis mot å dele sensitiv informasjon er en årsak som går igjen hos de spurte, likeså pekes det på at det er høy kompleksitet i den totale kjeden og at det er for dårlig logistikkompetanse på ledelsesnivå. Stadig færre mener imidlertid at dårlige IKT-styringssystem er til hinder for integrering (i 2005 mente over 45% at dette var et problem, mens det i 2009 var ca. 20%).

Må synliggjøres

Eirill Bø mener det ofte er for liten forståelse for kostnadsbildet i norske bedrifter.

- Det er for dårlig logistikkompetanse på ledelsesnivå. Transport- og lagerkostnadene må synliggjøres. Altfor ofte er det snakk om ukvalifisert gjetning. Istedenfor ”estimates” kan man gjerne kalle det ”guesstimates”, sier hun og smiler.

Studierektoren trøster seg imidlertid over at logistikkinteressen er økende. Ved Handelshøyskolen BI har studieretningen vist en fin trend de senere år.