Hvordan lykkes med sjøttransport?

- Dette bidrar til mentalitetsendring, sier adm. direktør Toralf Ekrheim i Nor Lines. Han er bare en av mange som mener rapporten ”Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?” vil ha stor innflytelse på fremtidens havnesamarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Kystdirektør Kirsti Slotsvik understreker at havnene må ta rollen som logistikknutepunkt fremfor å være bare kaisystemer. - Nettopp knutepunkt-tankegangen har rapporten viet stor, positiv oppmerksomhet, understreker Slotsvik.

Prosjektleder Rolf Aarland presenterte rapporten på ”Transport og Logistikk” på Gardermoen nylig. Bak rapporten står Norske Havner, Norsk Havneforening, Kystverket, LTL (Logistikk- og transportindustriens Landsforening) og i alt 20 norske havner.

Samspill

Samarbeid er gjennomgangstema i rapporten. Det være seg samarbeid innad i havnene, mellom sjøaktørene, på tvers av hele verdikjeden, og mellom bransjen og dens premissleverandører. Videre understreker rapporten at samarbeidet må synliggjøres, ved at sjøtransporten inntar en større og mer aktiv rolle i samferdselsdebatten.

Rapporten har tatt for seg flaskehalsene og suksesskriteriene for sjøtransporten i dagens næringstransport. I rapporten vurderes sjøtransportens muligheter for å overta større deler av næringstransporten, med vurdering av faktorer som påvirker sjøtransportens effektivitet og konkurransefordeler målt opp mot bane og bil.