Havne-Norge i støtet

Finansuroen har sluppet taket og 2010 ser ut til å gi havnene og sjøtransporten troen på oppgang tilbake.

Publisert Sist oppdatert

I henhold til SSBs havnestatistikk, som snart er komplett for 2010, er det bulktrafikken som trekker godstallene mest opp, men det er også andre lyspunkt i trafikkbildet.

Året 2010 kan kalles året da havnene fikk sitt rettmessige fokus blant annet gjennom rapporten ”Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne” og NTP-arbeidet knyttet til effektive godsknutepunkt. Dette sett i sammenheng med stamnettutredningen fra Kystverket, er havnene og farledene blitt en integrert del av det nasjonale transportstamnettet – på linje med veg, bane og luftfart. Havnene er ikke bare punkter på et kart. Som godsknutepunkt sjø/land blir havnenes fortrinn som godsfordeler og ledd i intermodale transportløsninger tydeligere. Begrepet logistikknutepunkt er lansert, og sjøtransportens og havnenes utfordringer har funnet veien til politikerne. Stortingets kommunikasjons- og transportkomité har havnene på agendaen og uttrykker interesse og forståelse for sjøtransportens stilling og viktighet. Med andre ord, det synes som om noe er på gang. Det er satsingsvilje.

At havnestatistikken kan vise til vekst i sjøtransportene, underbygger viljen til videre satsing.

Selv om bulktransportene er dominerende i tonn, er det stykkgods- og enhetslasttrafikken som tiltrekker størst oppmerksomhet. Det er spesielt her effektivitet, samhandling i alle ledd og intermodalitet er avgjørende for ressursbruk og gode bærekraftige transportløsninger. Havneterminalene har en viktig rolle i dette.

Flere havner kan vise til økninger i containeromsetningen i 2010, men vi er langt fra å være noe containerland sjøverts foreløpig. Det er Oslofjorden som dominerer, og spesielt Oslo Havn og Larvik Havn. Denne regionen kan, totalt sett, vise til klar vekst i containertrafikken i 2010. I tillegg kan også vestkysten fra sør til nord vise til økning i enhetslastvolum. Dette kan tilsi et trendskifte, og det er derfor viktig å følge opp tiltak som fremhever samarbeid i transportavviklingen. Tollpost Globe satser videre på øket containertrafikk med sitt skreddersydde skipskonsept mellom Bodø, Tromsø og Alta. Her er det fornyelse på gang! Midt-Norge arbeider med sitt nye logistikknutepunkt i Trondheimsfjorden, og koblingen havn/baneterminal er her et sentralt tema i den pågående konseptvalgutredningen. Det synes også som om denne landsdelen får etablert en egen ”mathavn” og kan tilby en sjøverts ferskfiskerute mot kontinentet. Arbeidet er godt i gang. Begrepene kysthavn/fjordhavn og ”dryports”er lansert og tatt i bruk i blant annet NTP-dokumenter. Vi ser ut til å få en meget interessant og spennende utvikling på sjøtransport- og havnesiden. Havnene er i støtet!