83 prosent av transporten på skip

Skipsfart er den dominerende transportmetoden.

Publisert Sist oppdatert

I 2013 utførte skip 83 prosent av det totale transportarbeidet i Norge og 53 prosent av innenrikstransporten, viser rapporten «Godstransportens utvikling i Norge – kartlegging og problemforståelse» som ble lagt frem onsdag.

Men målet er å få enda mer godstransport over på kjøl.

7 millioner tonn skal flyttes

EU har satt som mål å overføre 30 prosent av godstransport på veiene som transporteres lengre enn 300 km. Det vil si at 7 millioner tonn gods skal flyttes fra de norske veiene.

Det fraktes 500 millioner tonn gods til fra og i Norge årlig. En mindre andel av transportvolumet kan overføres mellom veitransport, sjø, tog og bane, heter det i transportetatenes utredning om godstransport.

Foreløpige beregninger tilsier at 5 til 10 millioner tonn kan overføres til tog eller skip, avhengig av styrken i tiltak som settes i verk. Det er på lengre strekninger at overføring har et potensial, slik at transportarbeidet som kan overføres ikke er ubetydelig.

Delutredningen om godstransport - fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor - er et faktagrunnlag for neste nasjonale transportplan. Hovedutredningen for godstransport kommer i juni i år.

Veitransport: 41 prosent

Veitransporten står for 41 prosent av transportarbeidet innenriks. Veien benyttes i hovedsak til korte transporter av bulkvarer for bygge- og anleggsbransjen og distribusjon av stykkgods, men også til lengre transporter, der andre transportformer i mindre grad utgjør noe alternativ. Lastebilnæringen utfører 10 prosent av det grensekryssende godstransportarbeidet.

Jernbanen har en svært sentral rolle i innenlands distribusjon av containere med samlastede varer, og utfører også betydelige mengder bulktransporter, som er last i løs form i lasterom eller vogner, og for tømmer som fraktes over kortere strekninger. Totalt utfører jernbanen seks prosent av innenriks godstransportarbeid.