Det latviske transportselskapet Kreiss har i det siste vært i hardt være grunnet ulovlige transporter i Norge.
Det latviske transportselskapet Kreiss har i det siste vært i hardt være grunnet ulovlige transporter i Norge.

Dine plikter som transportkjøper

Kjøper du transporttjenester? Da bør du lese denne artikkelen nøye. Her får du en oversikt over alle krav som stilles til transportkjøpere for å sikre at oppdraget utføres etter gjeldende lover og regler.

Publisert

Det finnes en rekke lovpålagte krav som bestillere av transporttjenester må kjenne og forholde seg til. Hvis dette ikke ivaretas kan transportkjøperen bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene. 

Overordnet ligger Straffelovens § 15 om medvirkning: «Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt».

 

Denne artikkelen er laget av Norges Lastebileier-forbund til deres medlemmer. Gjengitt etter avtale. 

Påseplikt: HMS-rutiner

Transportkjøper plikter å undersøke at innleide arbeidstakere blant annet følger lovpålagte rutiner knyttet til arbeidsmiljø, HMS og internkontroll (AML § 2-2). Har for eksempel bedriften rutiner for lasting, transport og lossing? Håndtering av gods? Lastesikring? Ivaretakelse av teknisk tilstand på kjøretøy og utstyr? Dette er grunnleggende HMS-spørsmål som transportkjøper skal stille og etter beste evne undersøke at bedriften følger opp. Manglende ivaretakelse av dette ansvaret kan bety medvirkning til brudd av Vegtrafikkloven § 3 og Forskrift om bruk av kjøretøy § 3-2. 

Medvirkningsplikt: Arbeidstid

Transportkjøper skal medvirke til at forskrift om arbeidstid for sjåfører følges (FATS § 3). Dette må anses som strengere enn en ren påseplikt - her skal det aktivt medvirkes til at transportøren følger gjeldende regler.

Medvirkningsplikt: Kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Transportkjøper skal sikre at alle avtaler er i samsvar med kjøre- og hviletidsbestemmelsene (RF 561/2006, art. 10 nr. 4). Som ved forrige punkt krever dette aktiv medvirkning. Her bør det planlegges i samarbeid med transportør og i etterkant evalueres om oppdraget ble utført i samsvar med kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Informasjons- og påseplikt: Lønns- og arbeidsvilkår ved kabotasje

Transportkjøper har både informasjons- og påseplikt knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser hos utenlandske sjåfører. Disse skal være i tråd med allmenngjøringsloven ved utførelse av innenlands transport, såkalt kabotasje. Brudd på disse bestemmelsene kan anses som medvirkning til sosial dumping.

Medvirkningsplikt: Korrekt lasting av gods

Transportkjøper kan, i tillegg til eier av kjøretøyet, bli straffet for overtredelse av bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner (prop. 145 LS 2016-2017, fremmet og vedtatt i juni 2017). Manglende ivaretakelse av dette ansvaret kan også, hvis det oppstår ulykker som følge av feillasting, bety medvirkning til brudd av Vegtrafikkloven § 3.

VIKTIG:

Transportkjøper kan ikke lovlig avtale seg bort fra straffeansvaret!

I tillegg til lovverket må alle transportkjøpere vurdere følgende etiske og moralske aspekter:

Kjøp av transporttjenester fra useriøse aktører bidrar til økt sosial dumping og undergraver norske arbeidsplasser. I tillegg er lastebiler fra lavkostland oftere innblandet i ulykker enn norske lastebiler. Denne risikoen øker for hver krone som spares i transportleddet.