Bygger jernbane for 70 milliarder

Regjeringen vil forbedre jernbane-infrastrukturen rundt hovedstaden for 70 milliarder kroner frem mot 2026 (InterCity med doble spor).

Publisert Sist oppdatert

Første sentrale milepæl er ferdigstilling av sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Seut ved Fredrikstad innen utgangen av 2024. Dette skal gi betydelige forbedringer i togtilbudet, som reisetidsreduksjoner for alle IC-reisende, mulighet til å tilby flere avganger enn i dag til de nevnte byene og en forbedring av driftsstabiliteten på de tre strekningene. 

Det legges opp til nye tilbudsforbedringer innen utgangen av 2026, med halvtimesavganger til/fra Skien og Sarpsborg, og økt godskapasitet på Dovre- og Østfoldbanen. Regjeringen ønsker at InterCity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ferdigstilles i 2030.

Bygger fra Oslo og utover

Samferdselsdepartementet har lagt følgende hovedprinsipper til grunn for utbyggingsstrategien:

  • Det skal bygges ”innenfra og ut”. En slik tilnærming vil gi tilbudsforbedringer til flest mulig reisende, samtidig som reisetidsreduksjonene kommer flest passasjerer til gode.
  • Strekninger med høyest nytte skal ferdigstilles først. Samtidig skal hensynet til effektiv planlegging og kostnadseffektiv utbygging ivaretas.
  • Samhandling med andre store infrastrukturtiltak, som for eksempel store veiprosjekter, der det er naturlig.

Jernbaneverket skal legge vekt på andre hensyn i strategien. Blant annet skal etaten fokusere på i hvilken grad lokale planer for by- og tettstedsutvikling bygger opp under miljøvennlige transportløsninger - slik som fortetting av boliger og arbeidsplasser, og tilrettelegging for annen kollektivtransport, sykling og gange.

Jernbaneverket er godt i gang

– Dette er veldig spennende. Vi er godt forberedt for oppdraget fra Samferdselsdepartementet, og er allerede kommet langt i arbeidet gjennom et forprosjekt, sier Plan- og utviklingsdirektør Anita Skauge i Jernbaneverket.

Utbyggingsstrategien skal legges frem for Stortinget i forslaget til statsbudsjett for 2015.