Starter utredningen for Grenlandsbanen

Jernbaneverket har fått i oppdrag og starte arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen).

Publisert Sist oppdatert

– En mulig ny bane vil gi muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, og bidra til at Vestfold, Grenland og Agder utvikles til én felles bo- og arbeidsmarkedsregion. En sammenkobling er også interessant for godstransport med jernbane. Med denne KVUen vil vi få anbefalinger om hvordan transportutfordringene i denne korridoren best kan løses i et langsiktig perspektiv. Arbeidet som nå settes i gang samt etterfølgende kvalitetssikring, vil gi et godt beslutningsgrunnlag for veien videre, og inn i arbeidet med neste transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Det er et omfattende utredningsarbeid Jernbaneverket starter opp høsten 2014. Det tas sikte på at KVU-en skal være ferdigstilt innen 1. april 2016.

En sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen) vil, dersom prosjektet blir realisert, bety en ny bane på ca. 60 km fra Porsgrunn og sørover.