Det har vist seg vanskelig å realisere godsoverføringsprosjekter til tross for at pengene finnes.

Vil – men får det ikke helt til?

Løftet som ble gitt i 2013 om «3 milliarder til mer gods på sjø over en tiårsperiode» vil neppe innfris før 2033. De tre milliardene går nå over to tiår i stedet for ett.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den såkalte Sjøtransportalliansen, bestående av Norsk Havneforening og Transport og Logistikkindustrien, la i 2012 frem Strategi for nærskipsfarten i Norge, som innspill til Fiskeri- og kystdepartementet. Departementet la videre frem i 2013 Regjeringens strategi for økt nærskipsfart og mer gods på sjø, minner Kystverket oss om.

Satset

Blant tiltakene var:

  • Tilskuddsordning til rederne – for å stimulere til etablering av nye godsruter eller fornying av gamle ruter.
  • Tilskuddsordning for investeringer i allment tilgjengelige havner – for mer effektive knutepunkt for omlasting.
  • Tilskudd til havnesamarbeid – for å stimulere til bedre utnyttelse av havneinfrastrukturen.

Fra 10 til 20 år

– Med bakgrunn i denne strategien, og i forbindelse med NTP 2014-2023, ble det varslet en satsing på tre milliarder over en tiårsperiode for å flytte mer gods fra vei til sjø gjennom utvikling av nærskipsfarten. Kystverket har i tur og orden fått i oppdrag i utforme og forvalte disse tre tilskuddsordningene. Det har nå gått snart sju år siden den første av disse tre ordningene ble etablert, heter det i Kystverkets «Status 2022». Etaten gjør en oppsummering av erfaringene med tilskudd som virkemiddel for å løfte nærskipsfarten i tråd med ambisjonene.

Får ikke brukt nok

Samlet bevilgning til «Tilskudd til havnesamarbeid» ordningen var i perioden 2015–2020 på 63 millioner kroner. «Tilskudd til nærskipsfart», tidligere omtalt som «Tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø», har frem til og med inneværende år fått bevilget til sammen 326,6 millioner kroner.

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner, har frem til og med inneværende år fått bevilgninger på 250,9 millioner kroner, opplyses det i «Status 2022».

Felles for alle de tre tilskuddsordningene er at bevilgningene i sum overstiger utbetalingene. Avviket er størst for «Tilskudd til nærskipsfart», der avviket er på om lag 70 prosent, opplyser Kystverket.

Penger som blir stående i banken, overfører ikke gods fra vei til sjø.

Vanskelig ordning

Kystverket vet årsaken.

– Forklaringen på dette ligger i ordningens utbetalingsprofil, der tilskuddsmottakerne mottar støtten etterskuddsvis over flere år basert på mengde overført gods. Tilsagn om tilskudd som forutsetter høyere overføringer enn det som realiseres, vil ende opp med lavere utbetalinger enn antatt ved oppstart av prosjektet. Forsinkelser i oppstart av prosjekter og reduksjoner i tilsagn som følge av lavere godsoverføring, vil også kunne føre til mindre utbetalinger sammenlignet med bevilgede midler, heter det i «Status 2022».

Powered by Labrador CMS