– Positive takter fra de blåblå

Geir A. Mo og NLF er positive til samferdselsplanene fra den påtroppende regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

– Likevel ønsker vi oss en mer overordnet transportpolitikk der utfordringer ses i sammenheng, sier lastebilgeneralen i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Motorveiplan

– Regjeringen slår fast at det skal utarbeides en nasjonal motorveiplan, noe NLF ser på som veldig positivt. Vi forutsetter da nasjonale hovedfartsårer og at vi nå får en samlet plan for å utbedre de mest trafikktunge og belastede strekningene. NLF har et godt utarbeidet forslag til hovedveier klart og bidrar gjerne med innspill til denne planen, sier Mo.

Distriktbehov

Han viser også til at den blåblå regjeringen vil vektlegge effektive, sikre og miljøvennlige veier.

- Da antar vi at det inkluderer riks- og fylkesveier, og at disse oppgraderes slik at varene også kan transporteres til distriktene. Bare da kan den nye regjeringen oppfylle visjonen om at verdiskapingen skal stimuleres i hele landet, understreker Mo.

Trafikksikkert

Han er glad for at trafikksikkerhet er omtalt flere ganger i den politiske plattformen.

- Regjeringen inviterer til samarbeid med private når det gjelder utbygging av døgnhvileplasser. NLF legger til grunn at dette innebærer en raskere utbygging av de 80 plassene som er vedtatt utbygd de neste 10 årene. Dette er helt avgjørende for å rette opp mange års urett for våre yrkessjåfører, påpeker Mo.

Modulvogntog

Lastebilgeneralen er fornøyd med at det nå åpnes for permanente løsninger for modulvogntog, ikke bare prøveordninger på utvalgte strekninger.

– Det må imidlertid ses i sammenheng med veiutbygging. Motorveier tilpasset vekt og størrelse er avgjørende for at dette skal være et velfungerende tiltak, sier han.

Mo understreker at NLF gjerne stiller opp som sparringspartner til den nye samferdselsministeren.

– Det er ikke minst viktig å fortsette arbeidet mot ulovlig kabotasje, sosial dumping og den etterfølgende kriminaliteten på veiene våre. Dette er ikke nevnt eksplisitt i erklæringen, og det er vi skuffet over, sier Mo.

Veitrafikktilsyn

NLF hilser et nytt uavhengig veitrafikktilsyn velkommen.

- Vi har foreslått et mye tettere samarbeid mellom Tollvesenet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og Politiet og mener det er avgjørende for effektivitet. Arbeidet bør samles i det Veitilsynet som allerede er etablert, og at dette omorganiseres og gjøres uavhengig av Vegvesenet. En slik samordning og styrking kan gi stor effekt i arbeidet mot useriøse aktører i transportnæringen, understreker Geir A. Mo.

Gods til sjøs

Han er glad for regjeringens ønske om mer gods til sjøs.

– Men det må ikke glemmes at godset skal fra båt og videre i vårt langstrakte land. Det er lastebilen som transporterer godset til sluttbruker, sier Mo og fortsetter:

Bompenger

– NLF har lenge vært kritisk til den altfor omfattende bruken av bompenger som finansieringsgrunnlag for veiutbygging. Den nye regjeringen varsler en utflating i bruken. Det er positivt, men langt fra nok. En reell nedgang i bruken av bompenger må på plass i de prosjektene som planlegges, og det må på plass en effektivisering og rasjonalisering i antall bompengeselskaper, sier Geir A. Mo.