Norges Rederiforbunds administrerende direktør, Harald Solberg. Arkivfoto.
Norges Rederiforbunds administrerende direktør, Harald Solberg. Arkivfoto.

- Mangler troverdighet

- Forslaget til ny Havne- og farvannslov er oppskriften på et dyrt og dårlig havnetilbud langs kysten -- og bidrar til å svekke sjøtransportens evne til å konkurrere mot veitransporten.

Publisert

Mannen som uttaler dette er Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. 

- I forslaget til Revidert nasjonalbudsjett, fjerner regjeringen incentivordningen for godsoverføring til sjøtransport. Tiltaket bryter med et samlet Storting sine ambisjoner om å overføre gods fra vei til sjø, og det er i strid med inneværende Nasjonal Transportplan. På toppen av det har regjeringen lagt frem et lovforslag som vil svekke havnenes mulighet til å utvikle seg, - ved at de nå fjerner alle hindringer for kommunene til å omregulere havnearealer og tømme havnekassene, påpeker Solberg.

Stikk i strid med Stortinget

– Regjeringens ambisjoner for sjøtransporten mangler dessverre troverdighet. I praktisk politikk svekker man systematisk konkurranseevnen til sjøtransporten, og fører dermed en politikk som i praksis fører til en sterk vekst i varetransporten på landeveien. Dette er stikk i strid med Stortingets enstemmige vedtak, sier Harald Solberg videre. Han fortsetter:

-Incentivordningen for godsoverføring ble introdusert i 2017, som et tiltak for å styrke sjøtransportens konkurransekraft og bidra til å oppfylle målet om å overføre mer gods fra norske veier til sjø. Tiltaket skal bidra til at det opprettes nye ruter og nye sjøtransporttilbud. Det ble i 2017 gitt 93 millioner kroner i tilsagn om støtte og i 2018 70,4 millioner kroner. Til sammen skulle disse to utlysningsrundene bidra til å flytte 4,5 millioner tonn gods fra vei til sjø.

Uten begrunnelse

Ordningen har blitt evaluert av Kystverket uten at resultatet av evalueringen er kjent. Regjeringen velger uten begrunnelse å fjerne bevilgningen for 2019, eller si noe om resultatet av evalueringen. De kommer heller ikke opp med andre eller nye forslag.

– Stortinget har vedtatt en ambisiøs Nasjonal Transportplan med klare målsettinger om å flytte gods fra land til sjø. Vi kan ikke se at dette følges opp i praktisk politikk når de nå fjerner bevilgningen til en etterspurt ordning for godsoverføring, sier Harald Solberg.

Sterk advarsel

Regjeringen har i sitt forslag til ny havne- og farvannslov foreslått full liberalisering av kommunenes adgang til å omdisponere verdifulle havnearealer til andre formål, og å tappe havnene for kapital gjennom utbytteadgang. En samlet næring advarer mot en slik endring, og regjeringens eget Regelråd ga endringen rødt lys i sin uttalelse til forslaget.

– Forslaget til ny Havne- og farvannslov er oppskriften på et dyrt og dårlig havnetilbud langs kysten og bidrar til å svekke sjøtransportens evne til å konkurrere mot veitransporten, avslutter Harald Solberg.

Kilde: rederi.no

 

"