Transportsektoren bidrar med mindre lokale utslipp enn for 30 år siden.
Transportsektoren bidrar med mindre lokale utslipp enn for 30 år siden.

Mindre utslipp fra norsk transport

Norsk transportsektor står for mindre utslipp i dag, enn i 1990.

Publisert

Det viser tall fra SSB.

- Nye biler som selges i Norge får stadig mer effektive motorer og har lavere utslipp enn før. Vår politikk med å bruke gulrot i stedet for pisk gjør at vi oppnår miljøeffekter uten å gjøre hverdagen vanskeligere for folk flest. Gjennom betydelige avgiftslettelser har regjeringen stimulert til bruk av miljøvennlige biler. Selv om bilkjøringen i Norge øker, bedres den lokale luftkvaliteten, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Nedgangen i luftforurensing fra transport skyldes primært reduksjon i utslipp av nitrogenoksider (NOx), men også mindre utslipp av svoveldioksider (SO2).

Det samlede utslippet av de forsurende gassene, målt i syreekvivalenter, var 6000 tonn i 2017, og har falt 24 prosent siden 1990. Det er svovelutslippene som har gått kraftigst ned, men etter 2007 har også NOx-utslippene avtatt betydelig. Utslippene av ammoniakk er omtrent uendret.

 
 

NOx -utslippene fra transport er redusert med over en tredjedel i perioden 1990-2017, målt i tonn NOx. I 2017 sto transport for 53 prosent av utslippene.

Reduserte utslipp av nitrogendioksider (NOx) henger blant annet sammen med lavere utslipp fra nye tunge kjøretøy med Euro VI teknologi, at flere kjører el- og hybridbiler og at personbiler som bruker fossilt drivstoff, har lavere utslipp enn før, heter det i en melding fra Samferdselsdepartementet.