Kanskje vil uttesting av ny maritim og bærekraftig teknologi i Nyhavna-bassenget bli et vanlig syn i framtidens bybilde i Trondheim?

Styrker Trondheims maritime posisjon for bærekraftig utvikling

Nylig inngikk Sintef-konsernet,og Trondheim Havn IKS avtale om et strategisk samarbeid mellom forskningsmiljø og havn.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I denne sammenheng er Sintef representert ved Sintef-stiftelsen og Sintef Ocean, opplyser Trondheim Havn. Havna påpeker også at for en grønn omstilling og en bærekraftig utvikling innen marin og maritim sektor, er sjøfart, havbruk, energi og infrastruktur sentrale deler som er viktige for det nye partnerskapet.

Videreutvikling

Partene har felles interesse i å videreutvikle Trondheims posisjon innenfor næringsområdene maritim og marin, samt tilrettelegge for teknologisk utvikling knyttet til havromsnæringene, opplyser partene.

Med avtalen, som ble inngått 3. desember, skal Trondheim Havn og Sintef identifisere konkrete samarbeidsmuligheter og se nærmere på økt samarbeid og mulige felles interesser knyttet til:

  • etablering og utvikling av forskningsinfrastruktur knyttet til NTNU/Sintefs pågående og fremtidige prosjekter.
  • hvordan områder som endres fra havneformål til byutviklingsformål best blir ivaretatt gjennom en bærekraftig utvikling.
  • best mulig bruk av eksisterende infrastruktur knyttet opp mot investeringene i Ocean Space Centre, men spesielt fokus på Fjordlab og OceanLab.
  • vurdere å reetablere Sintef Sealab for fremtidige behov.

Norge bør ta ledende posisjon

- Den teknologiske utviklingen skjer raskere enn noen gang, og den øker behovet for en sterkere tilrettelegging og nær kontakt mellom næringen, forskningen og premissgivere, sier Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean.

– Norges fremtidige konkurranseevne og verdiskaping avhenger av vår evne til å være en del av den internasjonale kunnskaps- og teknologiutviklingen. Forvaltning og utnyttelse av havrommets ressurser er blant de områder der Norge kan ta en ledende posisjon globalt. Den teknologiske utviklingen skjer raskere enn noen gang og øker behovet for en sterkere tilrettelegging og nær kontakt mellom næringen, forskningen og premissgivere, påpeker Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean.

Må halvere utslipp

Samarbeidspartnerne påpeker videre at transportsektoren i dag står for 30 prosent av de totale klimautslippene i Norge. Godstransporten vil øke med den forventede befolkningsveksten de neste årene. Med dét følger også blant annet økte klimautslipp. Kunnskap og utvikling av ny teknologi er avgjørende for å realisere de internasjonale målene om å halvere utslipp fra skipsfarten, og å realisere Norges målsettinger om nullutslippsfartøyer i tråd med regjeringens ferske stortingsmelding om maritim næring.

Havnedirektør i Trondheim Havn, Knut Thomas Kusslid.

– Gjennom Kysthavnalliansen og Tenketank Midt-Norsk Sjø samarbeider vi med havbruksnæring, transportører, havner og offentlige myndigheter om transportutfordringene i midtregionen. Samarbeidsavtalen med Sintef gir oss mulighet til å tenke nytt rundt hvordan vi samarbeider og tilrettelegger for framtidens maritime løsninger. Å knytte kunnskapsmiljø tettere på de reelle utfordringene den maritime sektoren står overfor, blir viktig for å realisere det grønne skiftet, sier Knut Thomas Kusslid, havnedirektør i Trondheim Havn IKS.

Må være på offensiven

Fagmiljøene ved Sintef og NTNU er internasjonalt ledende innen marinteknisk forskning og utvikling påpekes det i en melding sendt til Moderne Transport. Det påpekes at regjeringens støtte over statsbudsjett 2021 til Ocean Space Centre i Trondheim, understreker hvor sentral marinteknisk kunnskap vil være i framtida. Målet er å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim, samt flere installasjoner i Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund for fullskala forskning og testing.

Langvarig samarbeid

Sintef og Trondheim Havn har allerede samarbeidet i flere år om en rekke prosjekter knyttet til mobilitet, sjøfart, energi og infrastruktur. Trondheimsfjorden ble etablert som verdens første testområde for autonome fartøy i 2017 – på initiativ fra Sintef, NTNU, MARINTEK, Kystverket, Kongsberg Seatex, Maritime Robotics og Trondheim Havn.

I 2019 gikk Sintef og Trondheim Havn sammen med flere andre norske havner, nettselskap, energiselskap og rederier for å kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport.

Bynære Nyhavna i Trondheim.

I juni 2020 fikk det Sintef-ledede EU-prosjektet Aegis, som står for Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems, 80 millioner kroner i EU-midler til forskning på autonome skip og automatiserte havner.

Autonomi og forskning

Trondheimsmiljøet har nylig også fått ansvaret for å lede en rekke store forskningsprosjekt innen autonome skip, havvind, marine operasjoner, nye biomarine ressurser og havmiljø som kommer i tillegg til andre pågående forskningsaktiviteter innenfor eksempel skipsfart og havbruk.

Den strategiske samarbeidsavtalen formaliserer samarbeidet mellom Sintef og Trondheim Havn ytterligere, og vil løpe så lenge partene finner det nyttig, heter det i meldingen.

Powered by Labrador CMS