- La private ta del

– Mangel på penger stopper infrastruktur-utviklingen. Få med private investorer.

Publisert Sist oppdatert

 

 

Olav Grimsbo hadde gode råd å komme med på Elmia-messen, Nordic Rail, i Jönköping denne uken.

 

I samtale med Mtlogistikk kunne han fortelle at mange nasjoner og det offentlige ikke har økonomi til å betale store investeringsbeløp.

 

- Løsningen er å få private aktører til å ta del i infrastruktur-utviklingen, forteller han.

 

Han fremhever at mange land sitter fast i sentralstyring av både veier, jernbane og andre samferdselsområder.

 

– Troen på at staten skal dekke investeringene av infrastruktur må en bare glemme. En får langt mer for pengene ved å åpne for privat finansiering, sier Grimsbo.

 

Han tror det ligger store effektiviseringsgevinster i nytenkning.

Norges tidligere samferdselsråd i fire år ved EU-delegasjonen har fulgt nøye med på samferdselspolitikken i EU. Hans kunnskaper, om ikke minst infrastruktur, kan også andre fora få gleden av å ta del i. Blant annet deltakerne på Elmias Nordic Rail-konferanse i Jönköping denne uken.

Fremtidig infrastruktur

Her deltok han i paneldebatt på et seminar om fremtidig infrastruktur.

Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs indre transportmarked for alle transportsektorene, luftfart, jernbane, sjø- og veitransport. Dette innebærer at det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant.

 

– Europakommisjonens store målsetting er å fullføre et indre transportmarked for Europa. Det skal være økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig på lang sikt. Det er et viktig poeng at bærekraftig ikke kun betyr miljø. Miljøet skal tas vare på, men mobiliteten skal ikke hindres, sier Grimsbo.

 

Ifølge Grimsbo er et av Europakommisjonens mål å redusere utslippene fra transportsektoren med 60 prosent innen 2050.

 

– Men dette skal ikke gå på bekostning av mobiliteten som samfunnet trenger. Det betyr at EU virkelig må tenke gjennom hvilke grep som både kan gi grønnere transport og samtidig mer effektiv transport. Det er det store dilemmaet som er vanskelig på mange områder, sier Grimsbo.

 

Europakommisjonen har retningslinjer for utbygging av veier, jernbaner, flyplasser og havner.

 

- Denne utbyggingen består av et kjernenettverk som skal være ferdig i 2030, og et mer omfattende nettverk som skal være ferdig i 2050. Retningslinjene har blitt behandlet av Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union og er nå vedtatt, forteller Grimsbo til Mtlogistikk.

 

Parallelt er det vedtatt en egen finansieringsordning for utbygging av det overordnede kjernenettverket.

 

– Dette er et kjempeviktig grep, ikke minst fordi det gir en flerdobling av EUs økonomiske bidrag til utbygging av transportinfrastruktur, sier Grimsbo.

 

Han peker imidlertid på paradokset at mange medlemsstater i dag ikke har økonomi til meget betydelige «egenandeler» som kreves for å utløse EUs bidrag.

 

De såkalte TEN-retningslinjene vil, når de blir tatt inn i EØS-avtalen, også gjelde for Norge. E6 og E18 og jernbanen via Sverige til Oslo, Oslo havn, og vei og banetilknytningen fra Sverige til Narvik havn vil eksempelvis inngå i kjernenettverket.

 

- Retningslinjenes krav til standard på veier og baner vil også gjelde for Norge. Men Norge deltar ikke i EUs finansieringsordning for infrastrukturutbyggingen, sier Grimsbo.

Jernbanens viktige rolle

 

Jernbanen spiller en vesentlig rolle i EUs overordnede strategi for et bærekraftig transportsystem. Europakommisjonen har satt som mål at i 2030 skal en tredjedel av godstrafikken som nå går på vei være overført til jernbanen, og i 2050 skal halvparten av alle personreiser foregå med tog.

 

– Dette er veldig ambisiøse mål. Om man ser på statistikken for de siste 20-30 årene er det dessverre lite som tyder på slike endringer i transportmiddelfordelingen. Derfor kreves det sterke grep, sier Grimsbo.

 

 

Elmia Nordic Rail

Jernbanemessen i Jönköping er den eneste i sitt slag i Norden, og er den viktigste møteplassen for aktører innen jernbane.

 

Elmia Nordic Rail har vært arrangert annethvert år siden 1995. Siden 2007 har Elmia Future Transport blitt arrangert samtidig.

 

På dagene 6.-8. oktober hadde over 4000 besøkende vært innom messen. Ca. 300 utstillere, hvor flere land var representert, hadde stand. I tillegg ble et hundretalls seminarer arrangert.