70 prosent av Norges bilimport møter norsk jord for første gang i Drammen.
70 prosent av Norges bilimport møter norsk jord for første gang i Drammen.

Drammen Havn med ny strategisk plan

Det er ambisiøse mål Drammen Havn setter seg i strategiplanen for årene 2021-2040, som nylig ble vedtatt. Planen skal sørge for både vekst, innovasjon og bærekraft. Og ikke minst –utslippsfrie operasjoner innen 2030

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det vil kreve samarbeid på tvers av aktører på havna for å realisere de strategiske målene. Havna har utarbeidet et veikart og lagt vesentlige investeringsplaner, og vil fremover ta en proaktiv rolle for å realisere målene. I planen slås det fast at Drammen Havn og eierkommunene står foran en periode med mange spennende muligheter.

Havnen har utarbeidet seks overordnede strategiske mål, som skal styre havnas prioriteringer og aktiviteter fremover. Målene tar utgangspunkt i den fordelaktige posisjonen havna er i, som følge av den nylig vedtatte reguleringsplanen for Holmen. Siden 2017 har havnen samlet sine aktiviteter denne øya ved utløpet av Drammenselva.

Viktige markedstrender innen samfunn, nærmiljø, logistikk, teknologi, digitalisering og miljø er innarbeidet i havnas veivalg, påpekes det.

Strategiske mål 2021-2040:

1. Drammen havn skal være den bærekraftige havna som er en god nabo midt i byen med utslippsfrie operasjoner innen 2030 og over 70 på omdømmemålinger. (Årlig omdømmemåling gjenspeiler omverdenens oppfatning av havna. En poengsum på 70 ut av maksimalt 100 er ansett som et sterkt omdømme, forklarer Drammen Havn i strategiplanen).

2. Drammen havn skal være Norges ledende bilhavn og den foretrukne havna for næringslivet i regionen, med mål om å kunne håndtere over 90 prosent av bilimportvolumene og forsvare markedsandeler for annet gods.

(Vedtatt investeringsramme er i størrelsesorden 500-750 millioner kroner frem for perioden 2021-2024).

3. Drammen havn skal være et knutepunkt for sjø, vei og bane som bidrar til bærekraftig godstransport, med minimum 50 prosent av gods på skinner innen 2030, på de strekningene det går godstog til.

4. Drammen havn skal være en havn med langsiktig utvikling av robust infrastruktur, som effektivt skal realisere vedtatte regulerings- og investeringsplaner i henhold til tid og budsjett.

5. Drammen havn skal være en proaktiv og kommersielt rettet havn, med mål om å omsette for over 100 millioner kroner innen 2030, med en driftsmargin på over 25 prosent.

6. Drammen havn skal være en effektiv og teknologidrevet havn basert på strategiske partnerskap, med markedsledende effektivitet, kvalitet og åpenhet som muliggjør håndtering av over 150.000 biler, over 60.000 TEUs, over 300.000 tonn stykkgods og over 600.000 tonn bulklast i 2030.

Best på bil

70 prosent av Norges bilimport møter norsk jord for første gang i Drammen, og i tillegg håndterer havna blant annet containere, offshore-installasjoner, stål, betongelementer, sement, korn, trepellets og bitumen, påpekes det i rapporten. Strategiplanen slår fast at havna skal være Norges beste havn for bilimport og samtidig bidra til at mest mulig gods fraktes miljøvennlig via båt og bane.

Verdiskapning

Drammen Havn slår videre fast at havna er en viktig aktør for næringslivet i og rundt Drammen. Havneaktivitetene bidrar til økt verdiskaping og arbeidsplasser i størrelsesorden tilnærmet lik 2.300 årsverk, noe som tilsvarer mer enn hver tiende sysselsatte innbygger i Drammen kommune , basert på tall fra 2019. Den totale omsetningen tilknyttet aktiviteter på havna var i 2019 på over fem milliarder kroner.

Videre skal havna driftes kommersielt i tråd med den nye havneloven. Det skal også jobbes målrettet for å imøtekomme økende krav til gode logistikkløsninger gjennom blant annet

tilrettelegging for bruk av ny smart teknologi. Det vil også stilles krav til bærekraftige og utslippsfrie operasjoner.

-Det er en selvfølge at vi skal ha et miljøfokus, både for kloden sin del, men også for naboene som lever med oss og for en mer digitalisert verden i utvikling, påpeker havnedirektør Einar Olsen.

Spille på lag med miljøet

- Vi har utarbeidet en rekke tiltak for å nå målene for bærekraft og miljø, sier Olsen om ambisjonene.

Tiltakene er forankret i strategien, og kort oppsummert omfatter de dette:

  • Styrke intermodale transportløsninger mellom sjø, bane og vei.
  • Det er satt av store arealer til grønne buffersoner mot byen, rundt Holmen. Dette bidrar til både miljø og skjerming for havnas naboer.
  • Havna skal jobbe målrettet med støymåling og følge opp innspill fra lokalmiljøet.
  • Det skal jobbes med konkrete tiltak for å redusere utslipp fra havneoperasjoner, allerede i vinter er første tiltak på plass med et miljøåk til containeroperasjonene.
  • Pådriver til at skip til Holmen reduserer utslipp gjennom tydelige miljørabatter.
  • Utrede behov for rydding av sjøbunnen.

- Dette er tiltak vi forplikter oss til, og som vi er glad for at ligger i strategien, sier Einar Olsen.

Målene er i tråd med FNs bærekraftsmål som er relevante for havnedriften. I den forbindelse har Drammen havn valgt ut, og rettet seg mot, fem av FNs bærekraftsmål – nummer 9, 11, 13, 14 og 17.

Powered by Labrador CMS