Diskusjon fra Facebook om karantene.
Diskusjon fra Facebook om karantene.

«Evig karantene» for sjåfører

Det er mye forvirring rundt lastebilsjåfører og karantene (Se bildet over). Har du passert grensen må du i karantene, men du kan utføre jobben din.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 27. Mars skrev vi en artikkel om at sjåfører må i karantene. Artikkel fra 27. mars Innholdet i artikkelen er fremdeles gjeldende. Det betyr at en sjåfør som passerer grensene minimum en gang hver 14. dag i praksis vil være i en evigvarende karantene inntil det kommer en regelendring. 

Vi har lagt merke til at det er mange kommentarer rundt karantene i sosiale medier. Mange skriver at sjåfører ikke må i karantene og det er kun delvis riktig. Sjåfører kan utføre arbeidet og reise til og fra arbeidsplassen selv om de har passert grensen. Men ellers er det karantene som gjelder og «på fritiden må karantenen opprettholdes».

Vi har bedt helse- og omsorgsdepartementet om en klargjøring og har fått et helt tydelig svar om at unntaket kun gjelder i arbeids-situasjon: Sjåfører er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid.

Spørsmålene vi stilte: Gjelder dette uansett når en sjåfør har har passert grensen, selv om passeringen skjer i forbindelse med jobb?
Dersom dette gjelder uansett, settes mange sjåfører i praksis i en «evig lang karantene» er dette riktig?

Her er svaret vi fikk på spørsmålene vi stilte:

Etter Covid-19-forskriften § 5 er det innført karanteneplikt for alle personer som ankommer Norge etter opphold i utlandet (reisekarantene).

  • I forskriften § 6 er det likevel gitt enkelte unntak fra karanteneplikten. For det første er personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid.
  • Også personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Bruk av dette unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.
  • Forskriften § 6 innebærer at personer som etter denne bestemmelsen har unntak fra karanteneplikten etter forskriften § 5, må innrette seg etter karantenereglene i fritiden. Dette innebærer at de bare skal oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås.
  • Covid-19-forskriften er hjemlet i smittevernloven. Dette innebærer at tiltakene skal være "basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering". De skal altså være forholdsmessige. Dette stiller krav til at regelverk og tiltak tilpasses den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om smitteutbruddets utbredelse, konsekvenser og alvorlighet. I tråd med dette vil departementet løpende også vurdere gjeldende bestemmelser om karanteneplikt.

Oppdatert rundskriv 2. april 2020 utdrag: «For eksempel vil personell på tog eller fly og yrkessjåfører som transporterer last, kunne utføre sine arbeidsoppgaver uten hinder av karantenereglene, selv om de kommer fra utlandet. De skal imidlertid forholde seg til karantenereglene når de ikke er på jobb.»

Powered by Labrador CMS