Sindre Matre i Arriva Shipping kjenner seg ikke igjen i regjeringens beskrivelse av arbeidsforhold til sjøs.

- Villedende om arbeidsforhold på skip

- Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i beskrivelsen av de arbeidsforholdene som beskrives i lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår, som nå er sendt på høring.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier Sindre Matre som leder Arriva Shipping. Han mener beskrivelsen av dagens arbeidsforhold er villedende. Det er Norges Rederiforbund som melder om reaksjonene på sin nettside.

Regjeringen sendte 30. mai ut et høringsforslag om krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip, som tidvis opererer i norsk farvann. Høringsfristen er onsdag neste uke, 31. august.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) uttalte ved lanseringen av forslaget, at kravet om norsk lønn vil beskytte arbeidsfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse. Skjæran har også sagt at denne regjeringen nå skal rydde opp i arbeidsforholdene til havs.

- Dette er en historisk dag for Norge som skipsfartsnasjon. Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår vil beskytte arbeidsfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) den gang.

Lovforslaget i korte trekk

  • Forslaget som ble sendt på høring i slutten av mai, innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Forslaget bygger på anbefalingene til Holmefjordutvalget.
  • Departementet foreslår som hovedregel at skip som seiler mellom norske havner skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder også dagscruise eller lignende som utelukkende opererer ut ifra én norsk havn. Skip som opererer i internasjonal fart omfattes ikke.
  • For skip på sokkel og i norsk økonomisk sone gjelder kravet når skipet inngår i oppføring, drift eller bruk av innretning eller anlegg, og skipet befinner seg i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel i minst 30 dager eller når skipets samlede tilstedeværelse i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel overstiger tre måneder i løpet av en 12 måneders periode.
  • For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann.
  • Lovens formål er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår.
  • Med norske lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, som følger av lov og landsomfattende tariffavtale for NOR-registrerte skip som er engasjert i samme type virksomhet.
  • Det er arbeidsgiver eller rederi, som skal sørge for at arbeidstakerne får norske lønns- og arbeidsvilkår etter loven.
  • Sjøfartsdirektoratet får tilsynsmyndighet.

Mottakelsen forslaget har fått i blant annet rederinæringen og innen norsk industri, er alt annet enn positiv. Mange har undret seg. Enkelte har i samtale med Moderne Transport beskrevet forslaget som «rent vanvidd» og «Arbeiderpartiet skal leke lønnspoliti på de syv hav».

Kjenner seg ikke igjen

Sindre Matre, administrerende direktør i Arriva Shipping, er blant dem som reagerer på hvordan fiskeri- og havminister Skjæran fremstiller arbeidsforholdene om bord på skip, melder Rederiforbundet.

- Jeg blir rett og slett lei meg på vegne av mine dyktige kollegaer og bransjen, sier Matre.

- Statsråden fremstiller det som om arbeidsforholdene om bord nærmest er tilrettelagt av kriminelle og kyniske personer. Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i beskrivelsen av arbeidsforholdene, som presenteres av statsråden i forbindelse med lovforslaget som er på høring, sier Matre.

- Uforståelig

I mer enn 30 år har Norges Rederiforbund reist ut sammen med de norske sjømannsorganisasjonene, som støtter sine utenlandske kollegaer, og forhandlet frem tariffavtaler med utenlandske fagforeninger i land, som har mange sjøfolk på norske skip. Det eksisterer i tillegg en rekke internasjonale avtaler og konvensjoner, som skal sikre sjøfolk i internasjonal fart anstendige arbeidsforhold ombord på skip som anløper norske havner. Dette uavhengig av skipenes flagg og mannskapenes nasjonalitet.

- Det gjelder i dag tariffavtaler inngått med norske og utenlandske fagforeninger, på de områder der departementet nå foreslår det skal gjelde et krav om norsk lønn. Det er uforståelig at departementet i realiteten omtaler avtaler som de norske sjømannsorganisasjoner har vært rådgivere for, samt også er part i, som sosial dumping, sier Matre.

Svekker konkurranseevnen

Flere rederier som frakter gods mellom Norge og Europa, mener forslaget vil få store økonomiske konsekvenser.

- Dersom lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår blir innført slik det er foreslått, vil det få svært alvorlige konsekvenser for vårt rederi, sier han. Sindre Matre påpeker også at konsekvensene blir store for norsk industri.

- For Arriva Shipping er det ingen tvil om at innføring av et slikt krav, vil svekke vår konkurranseevne betydelig, sier Matre. Han forklarer at rederiet blant annet frakter råvarer fra Europa til smelteverk i Norge. Kundene har gjerne flere smelteverk råvarene skal til, og det er derfor behov for å frakte lasten mellom flere norske havner før skipet igjen seiler til Europa.

- Kundene er avhengig av at vi kan gjøre forflytning av varer mellom de ulike norske smelteverkene. I henhold til det nye lovforslaget vil kravet om norsk lønn inntre, når det er flere enn ett havneanløp med gods mellom norske havner. Med et slik krav og flere anløp, blir transporten betydelig fordyret. Norsk industri får dyrere råvarer og blir dermed også rammet av forslaget, sier Matre.

Arriva Shipping har i dag norske kapteiner, matroslærlinger og kadetter – og ønsker flere. Svekkes konkurranseevnen, blir det ikke mulig å ansette flere norske sjøfolk. Forslaget vil virke mot en av sine målsettinger, mener Matre.

Miljøsatsing svekkes

Beregninger Arriva Shipping har gjort, viser at merkostnaden som en følge av forslaget, vil ligge på om lag 30.000 kroner pr. skip pr. dag, hvilket vil si 11-12 millioner kroner i året.

- Vi representerer en lavmarginsbransje. Den flåtefornyelsen vi nå har begynt på som en del av det grønne skiftet, vil bli en svært tung bør i ryggsekken i kombinasjon med slike økte kostnader, sier Sindre Matre.

Han frykter at en konsekvens kan bli at råvarer fraktes landeveien istedenfor sjøveien mellom for eksempel smelteverk.

Bekymret over kontrollen

Det er Sjøfartsdirektoratet som i henhold til forslaget, skal ha tilsynsmyndigheten. Matre kan ikke forstå hvordan myndighetene skal ha kapasitet til å kontrollere lønnen til sjøfolk på mer enn 40.000 utenlandske skipsanløp i året.

- Jeg frykter at utenlandske rederier vil kunne seile uten å bli kontrollert, mens det er mulig å kontrollere de norske. Da risikerer vi å bli utkonkurrert på vår egen kyst, avslutter Matre.

Mer info?

Høringsdokumenter: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-lov-om-norske-lonns-og-arbeidsvilkar-pa-skip-i-norske-farvann-og-pa-norsk-sokkel/id2916350/?expand=horingsnotater

Powered by Labrador CMS