Stad skipstunnel ligger inne i investeringsrammen for Nasjonal transportplan 2018-2029.

Prosjekter med en kostnadsramme over 750 mill. kroner må gjennom ekstern kvalitetssikring før de kan forelegges Stortinget for endelig beslutning.

Kystverket har utarbeidet et forprosjekt for Stad skipstunnel og det er dette forprosjektet som nå har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2).

Kvalitetssikringsrapporten er tilgjengelig her.