Oslo Havn har planer om utvidelse av containerterminalen på Sjursøya .

Sjursøyaterminalen blir større

Oslo Havn skal investere både i utfylling av land, nye kraner og administrasjonsbygg på Sjursøya.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Med utgangspunkt i den positive volumutvikling terminalen erfarer, har vi sammen med Yilport-terminalens ledelse, innledet dialog og identifisert innhold og tidslinje for de «neste fasene» knyttet til areal og kraner. Dette som et ledd i å understøtte og være i forkant av den videre utviklingen av Norges største og mest moderne containerterminal, forteller Oslos havnedirektør Ingvar M. Mathisen til Moderne Transport.

Bakgrunn

Yilport Oslo Terminal Investment AS har de siste fire årene driftet containerterminalen i Oslo havn. Kontrakten med Yilport ble signert august 2014, og foruten å definere roller og ansvar og kommersielle vilkår, omhandlet den også ulike fasene knyttet til areal og kraner i den transformasjonen som har funnet sted frem mot det som er dagens situasjon.

Les også: Containerrekord i Oslo

Skal opparbeide areal

«Vi vil påbegynne opparbeidelsen av ytterligere areal, og dermed muliggjøre etablering av en av to mulige containerstacker ytterst på Sjursøya. Tiltaket krever investering knyttet til fylling i sjø, opparbeidelse av areal, og etablering av teknisk infrastruktur for de elektriske RTG-kranene. Planlegging av utfyllingen pågår, og med nødvendige tillatelser fra fylkesmannen, vil det være mulig å starte opp anskaffelsen, og komme i gang høsten 2019», påpeker Oslo Havn i et skriv sendt til Moderne Transport. Der heter det videre at:

«Når fyllinger er utført, skal det bygges fundament for RTG-kranene i hele stack 3.1 på
Yilports område. Disse fundamentene er plater på mark, det vil si grunne konstruksjoner, og identiske med hva som ble bygget i trinn 2. I tillegg kommer nye lysmaster, gjerder og så videre. Det planlegges med ferdigstillelse ultimo 2020 og samlet kostnad for opparbeidelse av arealet – uten RTG-kraner og teknisk infrastruktur- er grovt anslått til cirka 30 millioner».

Fjernstyring

Yilport besluttet i fjor sommer å gjennomføre en pilot på fjernstyring av sine RTG-kraner. Kort forklart betyr det at kranførerne ikke lenger sitter i hver sin kran, men i stedet sitter samlet i et operasjonsrom og fjernstyrer kranene.

«Dette innebærer at Yilport kan redusere sine kostnader til kranførere og gi et bedre tilbud til markedet – blant annet mulighet for økte åpningstider. Yilport var først i verden med å bygge om konvensjonelle RTG-kraner til å kunne betjenes remote fra et kontrollrom.

– Piloten har avdekket et behov for å ettermontere utstyr, for å hindre at lasten svaier under operasjon, når denne skal utføres remote. Våre RTG-kraner er forberedt for dette, og det er relativt kurant å oppgradere kranene med nødvendig utstyr. Full utrulling er kostnadsberegnet til cirka 40 millioner, hvorav Yilports investering beløper seg til cirka 23 millioner. Oslo Havns andel knyttet til oppgradering av de åtte RTG-kranene utgjør cirka 12 millioner, påpeker Mathisen.

Behov for flere RTG-er

Terminalen har i dag åtte RTG-kraner, og dette oppleves tidvis å være for få. Det er løpende behov for service og vedlikehold, og Yilport rapporterer at de tidvis er sårbare og risikerer driftsavbrudd. I lys av den planlagte utvidelsen ytterst på Sjursøya, og ombygging av dagens kraner til remote, er det behov for også å investere i tre nye RTG-kraner. Samlet investering beløper seg til om lag 20 millioner kroner pr. kran.

Behov for nye STS-kraner

Kontrakten mellom Yilport og Oslo Havn beskriver en opsjon på investering i en ny femte ship-to-shore-kran. Ifølge havnedirektøren mener Yilport selv det er viktigere å få fornyet de eldste kranene av denne typen, og da spesielt en kran som er fra 2000, fremfor å kjøpe en femte ny kran.

Vil investere 315 millioner

Prisen for en ny ship-to-shore-kran ligger i leiet 100 millioner kroner. En vurdering på om begge de to eldste kranene skal fases ut, må tas.

– Oppsummert så står vi foran kraninvesteringer på inntil 270 millioner kroner, i de
kommende årene. Samlede investering i kraner, bygg og infrastruktur i de kommende to til fem årene, beløper seg til drøye 315 millioner. Det er meget viktig at Oslo Havn KF følger opp sine kontraktsforpliktelser og er proaktiv når det gjelder investeringer i kraner og annen nødvendig infrastruktur, for å videreutvikle containerterminalen. Dette slik at Oslo Havn KF og Yilport sammen kan fortsette arbeidet med å være i front for å flytte volumer fra vei til sjø, påpeker Ingvar M. Mathisen.

Nytt administrasjonsbygg

– Yilport har siden oppstart av Sjursøyaterminalen, hatt tilhold i et enkelt bygg inne på terminalområdet i Oslo, samt at de har leid lokaler hos en annen aktør utenfor terminalområdet for sin ledelse og administrasjon, forteller Mathisen videre.

Dagens bygg er både for lite, og i utidsmessig stand. Arealet vil økes fra dagens 331 m² til 691 m². I tillegg vurderes bygget utstyrt med solcellepaneler på tak og eventuelt deler av fasaden, som kan gjøre bygget tilnærmet selvforsynt med energi.

– Bygget vil bli bygget av Oslo Havn, og det er fremforhandlet en leieavtale basert på kommersielle vilkår. Investeringen for rehabilitering av eksisterende og nybygg er estimert til cirka 15 millioner, og planlegges igangsatt første halvår 2019, avslutter havnedirektør Mathisen. 

Powered by Labrador CMS